Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας

Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) δίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου του. Το ΕΚΕΤΑ σέβεται τα δικαιώματα της ιδιωτικής σας ζωής και αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας των πληροφοριών σας. Για το λόγο αυτό τηρεί την παρούσα πολιτική που καθορίζει τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοούνται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, Ν.4624/2019), μόνο εκείνες οι πληροφορίες που αφορούν ένα προσδιορισμένο ή – επί τη βάσει κάποιων χαρακτηριστικών – προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων). Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση ή η δυνατότητα ταυτοποίησης συγκεκριμένου φυσικού προσώπου, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι απολύτως συμβατή με τον Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ΕΕ/2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ») και την Ελληνική Νομοθεσία (Ν. 4624/2019) και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει σχετικά με τον τρόπο που το ΕΚΕΤΑ συλλέγει και επεξεργάζεται τις προσωπικές σας πληροφορίες κατά την χρήση και πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα του www.certh.gr.

Το ΕΚΕΤΑ μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω του ιστοτόπου του. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου του ΕΚΕΤΑ, οι χρήστες/επισκέπτες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας του παρόντος ιστοτόπου είναι:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΕΤΑ)

6ο  χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

Τ.Κ. 57 001, Θεσσαλονίκη

Στους παρακάτω όρους θα βρείτε σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά το είδος, το σκοπό της χρήσης των προσωπικών δεδομένων σας, την προστασία τους, αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΕΚΕΤΑ στο dpo@certh.gr.

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το ΕΚΕΤΑ

Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπo του ΕΚΕΤΑ δεν είστε υποχρεωμένοι να παρέχετε προσωπικές σας πληροφορίες. Η μοναδική περίπτωση όπου ζητούνται προσωπικά σας στοιχεία είναι όταν εσείς οι ίδιοι επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με το ΕΚΕΤΑ, συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας που διαθέτει στον ιστότοπό του ή όταν εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας να λαμβάνετε νέα του με τη λήψη του ενημερωτικού ηλεκτρονικού δελτίου (Newsletter) του ή όταν δηλώνετε τη συμμετοχή σας σε κάποιο συνέδριο/εκδήλωση του ΕΚΕΤΑ. Ειδικότερα:

-        Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας, σας ζητούνται προαιρετικά τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Στην περίπτωση αυτή, το ΕΚΕΤΑ ενδέχεται να συλλέξει και να επεξεργαστεί και οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία που εσείς θα του παρέχετε αυτοβούλως μέσω του ελεύθερου κειμένου επικοινωνίας (free text).

-        Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας αποστολής Newsletter, το ΕΚΕΤΑ συλλέγει και επεξεργάζεται το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email). 

-        Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής σε συνέδρια/εκδηλώσεις του ΕΚΕΤΑ, σας ζητούνται στοιχεία όπως, το όνομα και το επώνυμό σας, το πανεπιστήμιο/ίδρυμα όπου ανήκετε, και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Προαιρετικά, μπορείτε να παρέχετε την υφιστάμενη θέση σας και το τηλέφωνό σας. 

-        Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπο του ΕΚΕΤΑ ενδέχεται να συλλεγούν αυτομάτως πληροφορίες όπως η IP διεύθυνση (διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου) του υπολογιστή σας, καθώς και δεδομένα από τη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να ανατρέξετε στη σχετική Πολιτική Cookies του ΕΚΕΤΑ.

Επισημαίνεται ότι ο παρόν ιστότοπος δεν απευθύνεται σε ανηλίκους. Στην περίπτωση που ανήλικος έρθει σε επικοινωνία μαζί μας, μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα προσωπικά του δεδομένα θα διαγράφονται αμέσως.

 

Σκοπός και αρχές της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Το ΕΚΕΤΑ συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών του. Σημειώνεται ότι για την υποβολή της φόρμας επικοινωνίας δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση των παραπάνω δεδομένων, ωστόσο αυτή προτείνεται για την ορθή υποβολή της, καθώς επιτρέπει στο ΕΚΕΤΑ να απαντήσει ολοκληρωμένα στο υποβληθέν μήνυμά σας. Σε κάθε περίπτωση, η επεξεργασία περιορίζεται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για την εκπλήρωση των σκοπών και λειτουργιών του κόμβου. Η επεξεργασία υπόκειται στους κανόνες και τις θεμελιώδεις αρχές επεξεργασίας του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών συνθηκών και συμβάσεων.

 

Νομική Βάση για την επεξεργασία των δεδομένων

Μία από τις βασικές απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να έχει νομική αιτιολόγηση.

Αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το ΕΚΕΤΑ όταν συμπληρώνετε την φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς διασφάλισης των εννόμων συμφερόντων του ΕΚΕΤΑ (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ΄ ΓΚΠΔ), και συγκεκριμένα της διατήρησης των απαραίτητων διαύλων επικοινωνίας με τους χρήστες/επισκέπτες του ιστοτόπου του, αλλά και της εν γένει ενημέρωσης της επιστημονικής κοινότητας και του κοινού για το έργο και τα αποτελέσματά του ως ερευνητικού κέντρου.

Όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε με την εγγραφή σας στη λίστα παραληπτών του Newsletter του ΕΚΕΤΑ ή συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής σε συνέδρια/εκδηλώσεις του ΕΚΕΤΑ, η επεξεργασία τους βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συγκατάθεση που μας δίδετε για τον εν λόγω σκοπό (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α΄ ΓΚΠΔ).

 

Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται από τo ΕΚΕΤΑ μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των ως άνω σκοπών της επεξεργασίας και στη συνέχεια τα διαγράφει, εκτός εάν η τήρηση τους, εν όλω ή εν μέρει, επιβάλλεται από διάταξη νόμου ή απαιτείται για την αναγνώριση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. 

 

Κοινοποίηση/Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

 Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να κοινοποιούνται σε τρίτους, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από τον νόμο ή είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών της επεξεργασίας, τηρουμένων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικά, η κοινοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών δύναται να γίνει σε δημόσιες αρχές, φορείς και οργανισμούς, δικαστήρια και συνεργάτες του φορέα, όπως είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση ορισμένων υπηρεσιών και λειτουργιών του ιστοτόπου (εκτελούντες την επεξεργασία). Σε αυτά τα πρόσωπα διαβιβάζονται μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των επιδιωκόμενων σκοπών και δεσμεύονται συμβατικά έναντι του ΕΚΕΤΑ ως προς την εμπιστευτικότητα και την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Το ΕΚΕΤΑ ποτέ δεν θα μεταβιβάσει, πωλήσει, ενοικιάσει ή ανταλλάξει τα δεδομένα σας σε τρίτους για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

Σημειώνεται δε ότι το ΕΚΕΤΑ δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ.

 

Εμπιστευτικότητα και ασφάλεια

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει το ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο της λειτουργίας του ιστοτόπου του είναι απολύτως εμπιστευτικά και τηρούνται μόνο για τους σκοπούς της επεξεργασίας. Επιπλέον, το ΕΚΕΤΑ θέτει σε εφαρμογή τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται το κατάλληλο επίπεδο προστασίας έναντι των κινδύνων, που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

 

Τα νόμιμα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

-   Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με το αίτημα πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε εάν και ποια δεδομένα σας τηρούμε, τον σκοπό και τρόπο επεξεργασίας τους, την προστασία τους αλλά και τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων αυτών. Ακόμη, μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας που υπόκεινται σε επεξεργασία, το οποίο σας παρέχεται χωρίς κόστος.

-   Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας δεν είναι ακριβή ή πρέπει να επικαιροποιηθούν, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών πληροφοριών και τη συμπλήρωση ελλιπών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ.

-   Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Εάν θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν είναι ακριβή, ή η επεξεργασία τους είναι παράνομη ή θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας δεν μας χρειάζονται πλέον, ή έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.

-   Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, εκτός και αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

-   Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.

-   Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

-   Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που έχετε χορηγήσει στο ΕΚΕΤΑ ανά πάσα στιγμή. Όπου η συγκατάθεσή σας είναι η μοναδική νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία, λ.χ. για την αποστολή του Newsletter, θα παύσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μετά την ανάκλησή της. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει την νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

Επισημαίνεται ότι τα προαναφερθέντα δικαιώματα ενδέχεται να περιορίζονται βάσει του ΓΚΠΔ ή άλλης ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

 

Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@certh.gr. Η απάντηση στο αίτημά σας θα λάβει χώρα εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του και δε συνεπάγεται κανένα κόστος για εσάς. Η ανωτέρω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες λόγω της πολυπλοκότητας του αιτήματος ή αυξημένου αριθμού αιτημάτων. Στην τελευταία περίπτωση, θα ενημερωθείτε για την καθυστέρηση και τους λόγους αυτής το συντομότερο δυνατό.

Σε περίπτωση που το αίτημά σας κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, το ΕΚΕΤΑ δύναται, είτε να αρνηθεί την διεκπεραίωση του, είτε να ζητήσει την καταβολή εύλογου τέλους για τη διεκπεραίωσή του.

Τέλος, εάν κρίνετε ότι κάποιο αίτημά σας δεν ικανοποιήθηκε επαρκώς ή πιστεύετε πως κάποια από τις ως άνω επεξεργασίες που πραγματοποιεί το ΕΚΕΤΑ προσβάλλει το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων,  έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς προειδοποίηση, όποτε αυτό απαιτείται και πάντοτε ακολουθώντας το εκάστοτε ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Για το λόγο αυτό, καλείστε ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επισκέπτεστε τον παρόντα ιστότοπο προς τη δική σας ενημέρωση. Με την πλοήγηση και χρήση του ιστοτόπου του ΕΚΕΤΑ, οι χρήστες/επισκέπτες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την παρούσα πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

Επικοινωνία

Για οποιοδήποτε ερώτημα προκύψει αναφορικά με την παρούσα πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν πιστεύετε ότι υπάρχουν ασάφειες και ασυμβατότητα με την παρούσα πολιτική από την πλευρά του ΕΚΕΤΑ, μπορείτε να το γνωστοποιήσετε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του ΕΚΕΤΑ στο dpo@certh.gr.