Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Cost Effective Conversion of Lignite and Waste to Liquid Fuels» - «LIG2LIQ»
[914Ε-879] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
06 Νοε 2019


Αθήνα, Νόεμβριος 04, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

914E

Αρ. πρωτ.

879/06-11-19

ΑΔΑ: 6ΦΝ8469ΗΡ8-ΠΛΠ
Ειδικότητα: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντικείμενο  Θέσης:
Δυναμική προσομοίωση διεργασίας παραγωγής υγρών καυσίμων μέσω αεριοποίησης.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Μοντελοποίηση της συνολικής διεργασίας παραγωγής υγρών καυσίμων από αέριο σύνθεσης προερχόμενο από αεριοποίηση λιγνίτη και στερεού ανακτηθέντος καυσίμου (SRF).
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 2 και 5 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων “D2.4: Model validation by batch and pilot gasification tests (M30)” και “D5.1: Definition of full-scale process (M33)“
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την υπολογιστική προσομοίωση διεργασιών όπως αεριοποίηση και καθαρισμός αερίου σύνθεσης.
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 22-11-2019 και ώρα 10:30
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
15125 Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κα. Α. Διάφα).