Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «SMart weArable Robotic Teleoperated Surgery» - «SMARTsurg»
[16704]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
05 Δεκ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 05, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16704 / 05-12-2017 

Κωδικός Θέσης: 16704
ΑΔΑ: 7Φ0Δ469ΗΡ8-ΙΒ5
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου: Στόχος του ερευνητικού έργου SMARTsurg είναι η ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών για να ξεπεραστούν τα εμπόδια στην επέκταση των τεχνικών ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής επέμβασης υποβοηθούμενης από ρομπότ (RAMIS) σε περισσότερες χειρουργικές διαδικασίες, εστιάζοντας σε χειρουργικά σενάρια ουρολογίας, αγγειακής χειρουργικής και ορθοπεδικής χειρουργικής μαλακών ιστών. Μια ομάδα εξειδικευμένων κλινικών, ακαδημαϊκών και βιομηχανικών εταίρων θα συνεργαστεί για την ανάπτυξη: i) επιδέξιων ανθρωπόμορφων χειρουργικών οργάνων με ελάχιστες γνωστικές απαιτήσεις για τον τηλεχειρισμό τους ii) μια σειρά εξειδικευμένων άκρων εργασίας με ενσωματωμένα χειρουργικά εργαλεία που δημιουργούνται με μεθόδους ταχείας παρασκευής πρωτοτύπων, iii) φορητό κύριο σταθμό ελέγχου για τηλελειτουργία με βελτιστοποίηση της αντίληψης και της εκτέλεσης και iv) φορητά έξυπνα γυαλιά για αυξημένη καθοδήγηση του χειρουργού με πραγματική 3D ανακατασκευή του χειρουργικού πεδίου, χρησιμοποιώντας δυναμικούς ενεργούς περιορισμούς για τον περιορισμό των χειρουργικών εργαλείων σε ασφαλείς περιοχές. Η πλατφόρμα επίδειξης θα βασίζεται σε εμπορικούς ρομποτικούς βραχίονες ενισχυμένους με προηγμένες λειτουργίες υλικού και λογισμικού. Οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν από τους χειρουργούς σε εργαστηριακά μοντέλα για να φέρουν την τεχνολογία πιο κοντά στην εκμετάλλευση και να επικυρώσουν την αποδοχή της από τους κλινικούς ιατρούς. Η μελέτη θα είναι προς όφελος ασθενών, χειρουργών και παρόχων υγείας, προωθώντας την ασφάλεια και την εργονομία, καθώς και τη μείωση του κόστους. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης πολύπλοκων διαδικασιών εξ αποστάσεως και σε άλλους τομείς εκτός του RAMIS.
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη αλλά και βελτιστοποίηση τεχνικών 3Δ ανακατασκευής και αντιστοίχησης ιατρικών εικόνων, όπως εικόνες αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας, ενδοσκοπικές εικόνες από στερεοσκοπικές κάμερες, κτλ. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δυνατότητα πραγματοποίησης των απαιτούμενων υπολογισμών σε πραγματικό χρόνο.

Διάρκεια: 06 μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-12-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Δ. Ιωαννίδη).