Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών και Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» - «ΝΑΥΣ»
[41/2020 - 10578] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
26 Ιουν 2020


Θέρμη, Ιούνιος 26, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

41/2020

Αρ. πρωτ. 10578/26-06-2020
ΑΔΑ:  9Γ2Ο469ΗΡ8-ΥΔΩ
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης:

(α) Υποστήριξη στη σύνταξη των τευχών των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου και της τελικής έκθεσης ως προς το υλοποιούμενο φυσικό αντικείμενο, (β) Υποστήριξη στην οργάνωση των δράσεων πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου (γ) Υποστήριξη στην υλοποίηση της ανάλυσης των αναγκών των χρηστών (δ) Υποστήριξη στην διαμόρφωση των προδιαγραφών της αρχιτεκτονικής και ανάπτυξης της πλατφόρμας (ε) Υποστήριξη στην διερεύνηση της βιωσιμότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν στα πλαίσια του έργου και (ζ) Υποστήριξη στη διαμόρφωση της πρότασης ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου λειτουργίας και προώθησης της πλατφόρμας στους εν δυνάμει μελλοντικούς χρήστες.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα παραπάνω αντικείμενα.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ4 και ΠΕ6 και συγκεκριμένα των παραδοτέων Π1.4.2 «Έκθεση Ενεργειών Διαχείρισης και Συντονισμού», Π2.4.1 «Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας», Π4.4.1 «Ανάλυση Αναγκών των Χρηστών της Πλατφόρμας», Π4.4.2 «Αρχιτεκτονική της Πλατφόρμας», Π6.4.1 «Εμπορική Εκμετάλλευση και Ανάλυση Βιωσιμότητας» και Π6.4.2 «Σχέδιο λειτουργίας και αξιοποίησης πλατφόρμας»

Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ, οδός Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι Αττικής.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 13-07-2020 και ώρα 10:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET)
Αιγιαλείας 52-3ος όροφος
151 25 Μαρούσι, Αθήνα

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211-1069595 ή στο email: dinamoutzouroulia@certh.gr (κα. Μουτζουρούλια Κωνσταντίνα)