Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού προγράμματος «Αποφυγή της διάθεσης του υπολείμματος αποβλήτων προς τους χώρους υγειονομικής ταφής στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών οδηγιών, των αρχών της Βιο-οικονομίας και της κυκλικής οικονομίας και του Εθνικού Σχεδιασμού» - «CareWaste Project»
[426 - 4369] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
15 Ιουλ 2019


ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Βόλος, Ιούλιος 15, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

426

Αρ. πρωτ. 4369/ 12-07-2019
ΑΔΑ:  ΨΔ80469ΗΡ8-ΕΣ9
Ειδικότητα:

Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο Θέσης:

Συλλογή, επεξεργασία και ομογενοποίηση δεδομένων για την ανάπτυξη συστήματος βέλτιστης διαχείρισης των υπολειμμάτων αστικών στερεών αποβλήτων στις περιοχές έρευνας (Περιφέρειες Κεντρικής, Δυτικής και Ανατολικής Μακεδονίας, Δήμος Τρικκαίων, Δήμος Καρδίτσας).

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη συστήματος βέλτιστης διαχείρισης των υπολειμμάτων αστικών στερεών αποβλήτων στις περιοχές έρευνας (ΕΕ2) στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος: «Αποφυγή της διάθεσης του υπολείμματος αποβλήτων προς τους χώρους υγειονομικής ταφής στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, των αρχών της Βιο-Οικονομίας και της Κυκλικής Οικονομίας και του Εθνικού Σχεδιασμού, με σκοπό τη δημιουργία της Εγνατίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων» - CareWaste. Επίσης θα διερευνήσει πρακτικές αποφυγής της τελικής διάθεσης του υπολείμματος αποβλήτων προς τους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, τις αρχές της Βιο-οικονομίας και της Κυκλικής οικονομίας και του εθνικού σχεδιασμού. Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο τους ως άνω έργου θα εμπλακεί στις παρακάτω ΥΕ: ΥΕ2.1: Καταγραφή ποσοτικών στοιχείων (παραγόμενη ποσότητα υπολειμμάτων), ΥΕ2.2: Καταγραφή ποιοτικών στοιχείων (ποιοτική σύσταση υπολειμμάτων), ΥΕ2.3: Ανάλυση των επιμέρους χαρακτηριστικών των υπολειμμάτων σε πινακοποιημένη μορφή ανά Μονάδα Επεξεργασίας μη επικίνδυνων αστικών στερεών Αποβλήτων (ΜΕΑ) και περιοχή ενδιαφέροντος, ΥΕ2.4: Δημιουργία σεναρίων διαθεσιμότητας των υπολειμμάτων σε συνάρτηση με την πορεία υλοποίησης των ΠΕΣΔΑ των περιοχών ενδιαφέροντος, ΥΕ2.5: Ανάλυση των λειτουργικών χαρακτηριστικών που αφορούν στις μονάδες θερμικής επεξεργασίας των υπολειμμάτων, όπως δυναμικότητα εγκατάστασης, ποσότητα και ποιότητα του υπολείμματος της μονάδας προς διάθεση και ποσότητα ανακτώμενης ενέργειας.
Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης, Balcan Center, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-07-2019 και ώρα 13:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)