Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Design thinking in higher education for promoting human-centered innovation in business and society» - «DesignIT»
[421 - 4344] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
13 Μαΐου 2019


Βόλος, Μάιος 13, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

421

Αρ. πρωτ. 4344/ 13-05-2019
ΑΔΑ:  9Λ1Ρ469ΗΡ8-5ΣΟ
Ειδικότητα:

Ψυχολόγος ή Παιδαγωγός

Αντικείμενο Θέσης:

Συμμετοχή στις δραστηριότητες του έργου DesignIT και συγκεκριμένα στα αντικείμενα: Αξιολόγηση μαθησιακών δραστηριοτήτων βασισμένων σε μαθησιακά παιχνίδια για την εισαγωγή της σχεδιαστικής μάθησης σε διαδικασίες εκπαίδευσης.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με:
Δραστηριότητες αξιολόγησης μαθησιακών μεθοδολογιών και ψηφιακών υπηρεσιών για σχεδιαστική σκέψη σε διαδικασίες μάθησης
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 2 και 4 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων «Ψηφιακή υπηρεσία για υποστήριξη της σχεδιαστική σκέψης», «Αξιολόγηση ψηφιακής υπηρεσίας για υποστήριξη σχεδιαστικής σκέψης και ανάπτυξη καλών πρακτικών για την εφαρμογή της».
Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-05-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)