Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Καινοτόμες εντατικοποιημένες διεργασίες δέσμευσης και μετατροπής του CO2 σε μεθανόλη (CO22MeOH)»
[871Ε - 627] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
5 Αυγ 2019


Αθήνα, Αύγουστος 05, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

871Ε

Αρ. πρωτ.

627/05-08-2019

ΑΔΑ: 7Μ6Γ469ΗΡ8-ΞΦΗ
Ειδικότητα: Χημικός Μηχανικός
Αντικείμενο  Θέσης:

Σύνθεση, φυσικοχημικός χαρακτηρισμός υλικών και ιδιαίτερα περοβσκιτικών υλικών, μευψηλή ιοντική αγωγιμότητα σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, για την παρασκευή μεμβρανώνδιαχωρισμού CO2. Μέτρηση ιοντικής αγωγιμότητας των υλικών σε υψηλή θερμοκρασία καιπεριβάλλον αντίδρασης.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη σύνθεση και τον φυσικοχημικόχαρακτηρισμό ιοντικά αγώγιμων υλικών, κυρίως περοβσκιτών, για την παρασκευή σύνθετωνμεμβρανών διπλής φάσης, διαχωρισμού CO2.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων εργασίας τουέργου:

ΕΕ1 Ανάπτυξη υλικών – Δράση 1.2 Μεμβράνες

ΕΕ2 Αξιολόγηση απόδοσης υλικών – Δράση 2.2 Αξιολόγηση διαπερατότητας καιεκλεκτικότητας μεμβρανών

ΕΕ5 Τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση – Δράση 5.2 Περιβαλλοντική αξιολόγηση

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωσηπαραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον ΕπιστημονικάΥπεύθυνο του έργου.

Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-08-2019 και ώρα 14:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης,

Πτέρυγα Α, γρ. 310β

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Λώρη Ναλμπαντιάν, τηλ. 2310 498142 ή στο email: nalbanti@cperi.certh.gr.