Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Smart IsLand Energy systems» - «SMILE»
[911Ε-874] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
04 Νοε 2019


Αθήνα, Νόεμβριος 04, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

911E

Αρ. πρωτ.

874/04-11-19

ΑΔΑ: 6Ρ6Φ469ΗΡ8-7ΨΤ
Ειδικότητα: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ‘Η MHXANOΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντικείμενο  Θέσης:
Σχεδιασμός ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος παραγωγής, διανομής και ορθολογιστικής χρήσης της ενέργειας σε αποκεντρωμένες περιοχές.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Σχεδιασμός και δυναμική προσομοίωση ηλεκτρικών δικτύων και διαχείριση περιπτώσεων απώλειας ισχύος.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 8.3. του έργου και συγκεκριμένα του παραδοτέου D8.3: “Report on minutes-based power loss management towards a 100% RES island”.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη μοντελοποίηση ηλεκτρικών δικτύων που περιλαμβάνουν όλα τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής