Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Towards sustainable treatment and reuse of wastewater in the Mediterranean region - AQUACYCLE»
[1170Ε - 2586] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
25 Ιαν 2021


Θέρμη, Ιανουάριος 25, 2021 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

1170Ε

Αρ. πρωτ. 2586/25-01-2021
ΑΔΑ: 973Ω469ΗΡ8-Θ5Ν
Ειδικότητα:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Αντικείμενο Θέσης:

Παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών κατασκευής πιλοτικών εγκαταστάσεων στις χώρες επίδειξης της οικο-καινοτόμου τεχνολογίας APOC (Anaerobic Digestion, Photocatalytic Oxidation, Constructed Wetland) (Τυνησία, Λίβανος, Ισπανία). Επίβλεψη του σχεδιασμού και της κατασκευής των πιλοτικών διατάξεων σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου και τους αντίστοιχους υπεργολάβους. Υποστήριξη του χωροταξικού σχεδιασμού για την επιλογή κατάληλων θέσεων εγκατάστασης μονάδων APOC σύμφωνα με τεχνικές πολυκριτιριακής ανάλυσης και υπάρχοντων μοντέλων από προηγούμενα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της λειτουργίας των πιλοτικών διατάξεων. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού (e-learning modules) σχετικού με τη λειτουργία εγκαταστάσεων APOC.   

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας ΠΕ 4 και ΠΕ 5 του έργου και συγκεκριμένα ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συνεισφέρει στα ακόλουθα Παραδοτέα (Outputs):

Π.4.2: Demonstration Units (Επιδεικτικές Μονάδες)

Π.4.4: Spatial analysis of APOC opportunities in GIS environment (Χωρική ανάλυση των δυνατοτήτων του APOC σε περιβάλλον ΓΣΠ)

Π.5.2: Cost-benefit and performance analysis of pilot units (Ανάλυση κόστους-οφέλους και απόδοσης πιλοτικών μονάδων)

Π.5.3: Certified APOC users (Πιστοποιημένοι χρήστες APOC)

Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 10-02-2021 και ώρα 10:00 π.μ.   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310498182 ή στο email: chkaras@certh.gr (Χ. Καραστογιαννίδου).