Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization Storage Technologies» - «ΙnteGRIDy»
[539Ε - 4452] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
12 Δεκ 2017


Θέρμη, Δεκέμβριος 12, 2017 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

539Ε

ΑΔΑ: ΨΩΡ9469ΗΡ8-Ξ5Ε
Ειδικότητα:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕ

Αντικείμενο  Έργου:

Βέλτιστος προβλεπτικός έλεγχος με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων, βελτιστοποίηση στρατηγικών διαχείρισης και προσομοίωση λειτουργίας έξυπνων συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Μαθηματική μοντελοποίηση συστημάτων μικροδικτύων με αποθήκευση ενέργειας. Ανάπτυξη-βελτιστοποίηση στρατηγικών διαχείρισης ενέργειας και ανάλυση αποτελεσμάτων βέλτιστου προβλεπτικού ελέγχου συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας σε μικροδίκτυα. Ανάπτυξη διεπαφών επικοινωνίας για τη διαχείριση των συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τη μαθηματική μοντελοποίηση συστημάτων μικροδικτύων με αποθήκευση ενέργειας, την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση στρατηγικών διαχείρισης και διανομής ενέργειας και την ανάλυση εφαρμογής βέλτιστου προβλεπτικού ελέγχου σε έξυπνα δίκτυα σε οικιστικές περιοχές.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP4: InteGRIDy Distribution Grid Optimization Framework και συγκεκριμένα των παραδοτέων D4.2: InteGRIDy Modelling Mechanisms, D4.3: InteGRIDy Operation Analysis Framework, D4.4: InteGRIDy Decision Making & Optimization Mechanisms Report.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-12-2017 και ώρα 10:00 π.μ.
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στo 2310498112 ή στο email: cperi@cperi.certh.gr (κα. Αχίλλα Θωμαΐδα).