Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Oλιστική προσέγγιση του κύκλου παραγωγής του φυτού Stevia Rebaudiana Bertoni ελληνικής καλλιέργειας με συνδυαστική χρήση καινοτόμων μεθόδων γεωργίας ακριβείας και τεχνικών απομάκρυνσης πικρής επίγευσης», με ακρωνύμιο «TasteSTEVIA» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-00235
[510- 4665] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
10 Δεκ 2020


Βόλος, Δεκέμβριος 10, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

510

Αρ. Πρωτ.: 4665/ 10-12-2020
ΑΔΑ:  6Ψ4Θ469ΗΡ8-ΣΗ9
Ειδικότητα:

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Αντικείμενο  Θέσης:

Μετρήσεις πεδίου και συλλογή δεδομένων γεωργίας ακριβείας για την ανάπτυξη μοντέλου πρόβλεψης παραγωγής

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας και των αντίστοιχων παραδοτέων:

ΕΕ.1. Μεγιστοποίηση γλυκοζιτών στα φύλλα stevia μέσω γεωργίας ακριβείας.

ΥΕ.1.3. Βελτιστοποίηση και πρόβλεψη ποιότητας/ποσότητας συγκομιδής

Π.1.3. Έκθεση στη βελτιστοποίηση και πρόβλεψη της συγκομιδής με γεωργία ακριβείας.  

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου. 

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-12-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στην κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη, τηλ.  24210 96743 ή στο email: g.pahlitzanaki@certh.gr