Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated Novel Processes for the sustainable treatment and reuse of wastewater in the Mediterranean region - AQUACYCLE»
[874E-655] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
21 Αυγ 2019


Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 21, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

874E

Αρ. πρωτ.

655/21.08.19

ΑΔΑ: 6ΖΠ2469ΗΡ8-ΒΑΧ
Ειδικότητα: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντικείμενο  Θέσης:

Συντονισμός εταιρικού σχήματος και δράσεων υλοποίησης του έργου. Στρατηγική καθοδήγηση εταιρικού σχήματος στην υλοποίηση του έργου, αξιολόγηση προόδου του έργου σε σχέση με τον προγραμματισμό υλοποίησης των δράσεων και των παραδοτέων, εκτίμηση κινδύνων απόκλισης και προσδιορισμός μέτρων και μέσων ανάδρασης. Οργάνωση και συντονισμός συστήματος ελέγχου ποιότητας και επιστημονικής αρτιότητας δράσεων και παραδοτέων του έργου, καθώς και σχετική επικοινωνία με την Τεχνική Γραμματεία και τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος "ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2014-2020".

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας ΠΕ 1 του έργου και συγκεκριμένα των Παραδοτέων (Output) 1.1 και 1.2.
Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωση παραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 06-09-2019 και ώρα 10:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης,

Πτέρυγα Α, γρ. 310β

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498182 ή στο email: chkaras@cperi.certh.gr (κ. Χ. Καραστογιαννίδου)