Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Boosting the financing of innovation for green growth sectors through innovative clusters services in the MED area - finMED»
[910Ε-873] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
04 Νοε 2019


Αθήνα, Νόεμβριος 04, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

910E

Αρ. πρωτ.

873/04-11-19

ΑΔΑ: 6Κ6Λ469ΗΡ8-ΒΔΖ
Ειδικότητα: Διοικητικού-Οικονομικού ΤΕ
Αντικείμενο  Θέσης:
  •  Δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης αποτελεσμάτων έργου (δελτία τύπου, άρθρα, καταχωρήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμμετοχή στην επικαιροποίηση της ιστοσελίδας του έργου) (ΠΕ2)
  • Αξιολόγηση των υπηρεσιών υποστήριξης των μελών συνεργατικών σχηματισμών και των οργανώσεων επιχειρηματικής υποστήριξης (ΠΕ4)
  • Διερεύνηση του ρόλου των clusters / οργανισμών στήριξης των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών όσον αφορά στη διασφάλιση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την καινοτομία στους πράσινους τομείς και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των φορέων και των χρηματοδοτών της καινοτομίας (ΠΕ5)
  • Υποστήριξη με στόχο να ενισχυθεί ο συντονισμός μεταξύ των clusters / οργανισμών υποστήριξης των επιχειρήσεων και των δημόσιων αρχών στις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση σε εταιρείες του πράσινου τομέα (ΠΕ6)
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα ανωτέρω αντικείμενα.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας του έργου:
ΠΕ2 Επικοινωνία
ΠΕ4 Δοκιμή: δοκιμή για την επικύρωση των υποθέσεων που αναπτύχθηκαν
ΠΕ5 Μεταφορά: μεταφορά των αποτελεσμάτων σε διακρατικό επίπεδο
ΠΕ6 Κεφαλαιοποίηση: κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων σε διακρατικό επίπεδο
Διάρκεια:

01 μήνας

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-11-2019 και ώρα 10:30
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
15125 Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κα. Α. Διάφα).