Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Agrologistics για την Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη Διάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών» με ακρωνύμιο «AgroTRACE», και κωδικό Τ1ΕΔΚ-05348 »
[485 - 4614] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
08 Σεπ 2020


Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 08, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

485

Αρ. πρωτ. 4616/ 08-09-2020
ΑΔΑ:  Ω27Θ469ΗΡ8-Χ3Τ
Ειδικότητα:

Γεωπόνος

Αντικείμενο Θέσης:

Αποτίμηση και ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης στην ιχνηλασιμότητα νωπών προϊόντων.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας και των αντίστοιχων παραδοτέων:

ΕΕ1: Ανάλυση απαιτήσεων Ολοκληρωμένου Συστήματος AgroTRACE με χρήση τεχνολογιών IoT.

Π.1.1:Τεχνική έκθεση υφιστάμενης κατάστασης και ανάλυσης απαιτήσεων.

Διάρκεια:

5 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 24-09-2020 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη, τηλ.  24210 96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr


MoreInfo-icon