Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ««Καινοτόμο υποστηρικτικό σύστημα λήψης ιατρικής απόφασης για την χειρουργική αποκατάσταση του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου βασισμένο σε εξατομικευμένα νευρομυοσκελετικά μοντέλα», με ακρωνύμιο «SafeACL» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-04234
[4367-425] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
10 Ιουλ 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Ιούλιος 10, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

425

Αρ. Πρωτ.: 4367 /10-07-2019
ΑΔΑ: ΩΔΕ2469ΗΡ8-ΡΣ0
Ειδικότητα:

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Αντικείμενο  Θέσης: Συμμετοχή στην ανάπτυξη αναλυτικών εμβιομηχανικών μοντέλων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αποκατάστασης του Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου (ΠΧΣ)
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.


Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
Ενότητα Εργασίας 3: ανάπτυξη αλγορίθμων για την τρισδιάστατη επεξεργασία και ανάλυση των ιατρικών εικόνων του γόνατος, με στόχο την εξαγωγή εξατομικευμένων μυοσκελετικών παραμέτρων που θα χρησιμοποιηθούν στην ΕΕ4 για την ανάπτυξη των ρεαλιστικών τρισδιάστατων μοντέλων του γόνατος.
Ενότητα Εργασίας 4: ανάπτυξη ενός ρεαλιστικού μυοσκελετικού μοντέλου του γόνατος, που βασίζεται στην μέθοδο των ελαστικών ελατηρίων, και εξατομικεύεται για κάθε ασθενή βάση παραμέτρων που διεξάγονται από την τρισδιάστατη ανάλυση των ιατρικών εικόνων.
Παραδοτέα: Π3.1: Πρωτόκολλο MRI για την εξαγωγή απαιτούμενων μυοσκελετικών παραμέτρων, Π3.2: Μέθοδος/Αλγόριθμοι για την εξαγωγή των απαιτούμενων μυοσκελετικών παραμέτρων από MRI, Π4.1: Μοντέλα συνδέσμων γόνατος, Π4.2: Ρεαλιστικό μυοσκελετικό μοντέλο γόνατος, Π4.3: Εξατομικευμένο μυοσκελετικό μοντέλο γόνατος

Διάρκεια:

02 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Παράρτημα του ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ στη Λάρισα, Παπαναστασίου 51.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-07-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
Τ.Κ. 38333, Βόλος


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr