Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «A Novel Adaptive Cybersecurity Framework for the Internet-of-Vehicles» - «nIoVe»
[ΙΠΤΗΛ-20296] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
10 Ιουν 2019


Θέρμη, Ιούνιος 10, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20296

Αρ. πρωτ. 20296/ 10-06-2019
 ΑΔΑ:  Ω56Ο469ΗΡ8-1Χ7
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή
συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Συμμετοχή στη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής του προτεινόμενου συστήματος για την κυβερνοασφάλεια των διασυνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων και στην ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων του ολοκληρωμένου συστήματος. Συμμετοχή στην ανάπτυξη αλγορίθμων για τη συνεχή παρακολούθηση και ανίχνευση απειλών και επιθέσεων στο δίκτυο των συνδεδεμένων οχημάτων. Συμμετοχή στην ανάπτυξη εργαλείων ταυτοποίησης και εμπιστευτικότητας βασισμένα στην τεχνολογία Blockchain. Συμμετοχή στην εργασία για την ενσωμάτωση όλων των λογισμικών που θα αναπτυχθούν στη διάρκεια του έργου σε μία ενιαία
πλατφόρμα.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την αρχιτεκτονική σχεδίαση του προτεινόμενου συστήματος, την ανάλυση των λειτουργικών και μη απαιτήσεων του ολοκληρωμένου συστήματος, τη διαχείριση μεγάλων δεδομένων για την ανίχνευση κυβερνοεπιθέσεων, την ανάπτυξη των εργαλείων για Οπτικοποίηση Περιστατικών Ασφαλείας και το σχεδιασμό και την ανάπτυξη εργαλείων με την χρήση τεχνολογιών αλυσίδας (blockchain) για ταυτοποίηση και ασφαλή επικοινωνία σε συστήματα διασυνδεδεμένων και αυτόνομων οχημάτων. Επίσης, ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με
την ανάπτυξη έξυπνων συμβολαίων (smart contracts) τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια blockchain δίκτυα και την επέκταση υφιστάμενων εργαλείων.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-06-2019 και ώρα 12:00   
 
ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής: 25-07-2019 και ώρα 12:00 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 755722 ή στο email: kvotis@iti.gr (κ. Βότη Κωνσταντίνο).