Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών και Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» - «ΝΑΥΣ»
[27/2019 - 9867] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
14 Μαΐου 2019


Θέρμη, Μάιος 14, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

27/2019

Αρ. πρωτ. 9867/14-05-2019
ΑΔΑ: Ψ3ΟΧ469ΗΡ8-Ξ9Α
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός ή Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός ή Χωροτάκτης
Μηχανικός

Αντικείμενο  Θέσης:

(α) Συμμετοχή στη σύνταξη των τευχών των εξαμηνιαίων εκθέσεων προόδου και της τελικής έκθεση ως προς το υλοποιούμενο φυσικό αντικείμενο, (β) Συμμετοχή στις συναντήσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου (γ) Συμμετοχή στην ανάλυση των δικτύων κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, σε συνάρτηση με την Ελλάδα, καθώς και των σχετικών εφοδιαστικών αλυσίδων (δ) Συμμετοχή στη διερεύνηση της αξιοποίησης ναυτιλιακών πληροφοριών στην εφοδιαστική κρουαζιέρας καθώς και των σχετικών προτιμήσεων των επιβατών, (ε) Συμμετοχή στην Αξιολόγηση της Πλατφόρμας (ε) Συμμετοχή στη διερεύνηση της βιωσιμότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των υπηρεσιών που θα αναπτυχθούν μέσω αναλύσεων SWOT και PORTER και (στ) Συμμετοχή στη διαμόρφωση της πρότασης
ανάπτυξης επιχειρηματικού σχεδίου λειτουργίας και προώθησης της πλατφόρμας στους εν δυνάμει μελλοντικούς χρήστες.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει στη σύνταξη των εκθέσεων προόδου καθώς και της τελικής έκθεσης, όπου θα περιγράφονται τα βασικά επιτεύγματα με αναφορά στην πρόοδο των σχετικών πακέτων εργασίας για κάθε περίοδο αναφοράς και αναλυτική περιγραφή των υλοποιηθέντων παραδοτέων, εκροών και αποτελεσμάτων ανά πακέτο εργασίας που εμπλέκεται το EKETA/IMET. Στην έκθεση θα περιλαμβάνεται και περιγραφή των επόμενων βημάτων για την υλοποίηση του έργου καθώς και τυχόν προβλήματα που προέκυψαν κατά την περίοδο αναφοράς καθώς και προτεινόμενες λύσεις. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στις δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας του έργου, θα συμμετάσχει σε όλες τις συναντήσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας προετοιμάζοντας όλο το απαραίτητο πληροφοριακό υλικό όπου θα παρουσιάζεται η δράση του Ινστιτούτου και τα επιστημονικά επιτεύγματα στο πλαίσιο του έργου. Αναφορικά με τα τελευταία, θα συμμετέχει επίσης στη συγγραφή σχετικών άρθρων προς δημοσίευση σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά και προς παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια. Επιπλέον, θα συμβάλει στην σύνταξη των εκθέσεων συμπερασμάτων από τις συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη που θα συμμετάσχει. Επίσης, θα συμμετάσχει στην ανάλυση των δικτύων κρουαζιέρας στη Μεσόγειο σε συνάρτηση με την Ελλάδα και θα συμμετάσχει στη σύνταξη της έκθεσης όπου θα συνοψίζει τα αποτελέσματα από τη
διερεύνηση της δυνατότητας αξιοποίησης των ναυτιλιακών πληροφοριών, την ανάλυση των εφοδιαστικών αλυσίδων της κρουαζιέρας και των προτιμήσεων των επιβατών κρουαζιέρας, τα οποία θα αποτελέσουν τη βασική πληροφόρηση για τη δομή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και των υπηρεσιών που θα ενσωματωθούν σε αυτή. Για την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα συμμετάσχει στη διαμόρφωση της φόρμας αξιολόγησης η οποία θα διανεμηθεί στους χρήστες της πλατφόρμας που θα συμμετάσχουν στις πιλοτικές εφαρμογές και θα συμπληρωθεί από αυτούς με την καθοδήγηση του. Τέλος, θα συμβάλλει με αναλύσεις SWOT και PORTER στη διερεύνηση της βιωσιμότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και στη διαμόρφωση πρότασης για το οργανωτικό σχήμα διαχείρισης της πλατφόρμας και την ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου λειτουργίας που θα διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της πλατφόρμας μετά το τέλος του έργου.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασία ΠΕ1, ΠΕ2, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5 και ΠΕ6 και συγκεκριμένα των παραδοτέων Π1.4.2 «Έκθεση Ενεργειών Διαχείρισης και Συντονισμού», Π2.4.1 «Έκθεση Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας» ,Π3.4.1 «Έκθεση Αξιολόγησης Υφιστάμενης Κατάστασης» ,Π4.4.1 «Ανάλυση Αναγκών των Χρηστών της Πλατφόρμας» ,Π5.4.2 «Αξιολόγηση τη Πλατφόρμας» ,Π6.4.1 «Εμπορική Εκμετάλλευση και Ανάλυση Βιωσιμότητας» και Π6.4.2 «Σχέδιο λειτουργίας και αξιοποίησης πλατφόρμας»
Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, Παράρτημα Αθήνας, οδός Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι-Αθήνα.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-05-2019 και ώρα11:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET)
Αιγιαλείας 52-3ος όροφος
151 25 Μαρούσι, Αθήνα

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2111069599 ή στο email: pvitzilaiou@certh.gr (κα. Βιτζηλαίου Καλλιόπη)