Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με αντικείμενο «Ερευνητική υποδομή ανάπτυξης, βελτίωσης και πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών (ORION-CM)»


Θεσσαλονίκη, 03 Δεκεμβρίου 2018

Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ενέκρινε τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης της Διακήρυξης προς δημοσίευση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Ερευνητική υποδομή ανάπτυξης, βελτίωσης και πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών (ORION-CM)», στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ερευνητική υποδομή ανάπτυξης, βελτίωσης και πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών (ORION-CM)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010478, προϋπολογισμού 657.258,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 749/20-02-2018 της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 325/1.11/23.11.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ.

 

Συνημμένο αρχείο: H απάντηση στο σχόλιο που τέθηκε κατά τη διαβούλευση.