Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Secure and Safe Internet of Things» - «SerIoT»
[ΙΠΤΗΛ-21186] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
22 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 22, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21186

Αρ. πρωτ. 21186/ 22-11-2019
ΑΔΑ:  ΩΒ1Μ469ΗΡ8-ΕΝ7
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο Θέσης:

Έρευνα και ανάπτυξη των επιμέρους δομικών στοιχείων αλλά και του τελικού ενοποιημένου συστήματος του έργου. Συμμετοχή στις δραστηριότητες μελέτης και υλοποίησης για την ανάπτυξη τεχνικών παρακολούθησης, ασφάλειας και μετριασμού επιθέσεων του IoT δικτύου καθώς και στις δραστηριότητες αξιολόγησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:  Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί κυρίως με την ανάπτυξη τεχνολογιών παρακολούθησης, ανίχνευσης και μετριασμού των επιθέσεων στο ΙοΤ δίκτυο, αλλά και με τη βιβλιογραφική μελέτη και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των υποσυστημάτων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας WP4 και WP7 του έργου, ενώ θα επεκταθούν και στις δραστηριότητες διάχυσης του πακέτου εργασίας WP9.
Τα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνουν:
• Την έρευνα σχετικά με τεχνολογίες ευφυών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης ανίχνευσης συνδυαστικά σε όλα τα επίπεδα επικοινωνίας του δικτύου και μετριασμού των επιθέσεων εντός του δικτύου, καθώς και έγγραφες αναφορές, παρουσιάσεις του έργου και εκθέσεις προόδου του WP4.
o Παραδοτέα:
▪ D4.2 - Cross-layer anomaly detection framework
▪ D4.4 - IoT Decision Support Toolkit
▪ D4.5 - Unsupervised IoT-ready engine for threat mitigation
• Τη μελέτη, ανάλυση και προετοιμασία του ολοκληρωμένου συστήματος για τις εργαστηριακές δοκιμές του έργου, καθώς και συμμετοχή στη συγγραφή αναφορών, παρουσιάσεων του έργου και εκθέσεων προόδου του WP7.
o Παραδοτέα:
▪ D7.2 - Cross-layer applications to support SerIoT application scenarios
▪ D7.3 - SerIoT multi-layer dataset access through WAPI interfaces
▪ D7.4 - Integrated SerIoT system prototypes
• Τη συμμετοχή στις δραστηριότητες πιστοποίησης και επιστημονικής διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.
ιάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 09-12-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο  2311 257732 ή στο email: drosou@iti.gr (κ. Δρόσου Αναστάσιο).