Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «COALBYPRO»
[900Ε-799] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
10 Οκτ 2019


Αθήνα, Οκτώβριος 10, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

900E

Αρ. πρωτ.

799/10-10-19

ΑΔΑ: ΩΕΛΑ469ΗΡ8-Ι9Ε
Ειδικότητα: Γεωλόγος
Αντικείμενο  Θέσης:

Ορυκτοχημικός χαρακτηρισμός των παραπροϊόντων καύσης του λιγνίτη και προετοιμασία αυτών για δέσμευση του CO2.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο. Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα πακέτα εργασιών: «WP 3: CO2 capture in coal fly ash», στο Task «Task 3.4. Evaluation of the results. Assessment of the reactions between fly ash and water and fly ash with CO2. », «WP 4: Application of zeolites for CO2 capture», στο Task «Task 4.4. Analysis of efficiency of CO2 adsorption by zeolites», «WP 5: Valorisation of the products after mineralisation and disposal possibilities », στα Tasks «Task 5.1. Product characterisation and leaching verification of the methodology», «Task 5.2. Identification of ways to include the products in the environmental management of the coal mine », και «Task 5.3. Cost-benefit analysis for the technologies studied».
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-10-2019 και ώρα 11:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
151 25 Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κα. Α. Διάφα).