Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «RAFF: Risk Assessment of Final Pits During Flooding»
[925Ε-962] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
27 Νοε 2019


Αθήνα, Νόεμβριος 27, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

925E

Αρ. πρωτ.

962/27-11-19

ΑΔΑ: Ω2ΠΔ469ΗΡ8-ΛΞ1
Ειδικότητα: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντικείμενο  Θέσης:
Αριθμητικές αναλύσεις ευστάθειας πρανών με χρήση λογισμικών γεωτεχνικής μηχανικής, και συγκεκριμένα: Διερεύνηση μηχανικής συμπεριφοράς πρανών, υπό την επίδραση υδατικών ροών και μεταβαλλόμενων υδατικών συνθηκών. Προσομοίωση δοκιμών φυγοκεντριστή (σε προβλήματα ευστάθειας πρανών), με έμφαση στη βαθμονόμηση παραμέτρων καταστατικών
προσομοιωμάτων. Προσδιορισμός βέλτιστου καταστατικού προσομοιώματος εδαφικών υλικών.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας "WP2: Geotechnical characterization and modeling of reservoir slopes" και "WP4: Development of comprehensive models of final pits and risk assessment".
Διάρκεια:

01 μήνας

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 13-12-2019 και ώρα 11:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
15125 Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κα. Α. Διάφα).