Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Cost Effective Conversion of Lignite and Waste to Liquid Fuels» - «LIG2LIQ»
[924Ε-961] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
27 Νοε 2019


Αθήνα, Νόεμβριος 27, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

924E

Αρ. πρωτ.

961/27-11-19

ΑΔΑ: Χ4ΜΑ469ΗΡ8-7ΑΙ
Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντικείμενο  Θέσης:
Δυναμική προσομοίωση διεργασίας παραγωγής υγρών καυσίμων μέσω αεριοποίησης.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Υπολογιστική προσομοίωση της διεργασίας της αεριοποίησης λιγνίτη και στερεού ανακτηθέντος καυσίμου (SRF) σε αεριοποιητή ρευστοποιημένης κλίνης.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 2 του έργου και συγκεκριμένα του παραδοτέου “D2.4: Model validation by batch and pilot gasification tests (M30)”
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ρευστοδυναμική προσομοίωση διεργασιών όπως η αεριοποίηση.
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 13-12-2019 και ώρα 10:30
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
15125 Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κα. Α. Διάφα).