Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (ΕΙΦΚΔ) του ΕΚΕΤΑ


Θεσσαλονικη, Ιούλιος 27, 2023 - Το Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ, έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του Άρθρου 58 (Κεφάλαιο Β΄) «Σύσταση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων στους ερευνητικούς καιτεχνολογικούς φορείς» του Ν. 5019/2023 (ΦΕΚ Α΄, 27/14.12.2023) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της Οδηγίας2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως ισχύει, ενέκρινε στην υπ’ αριθμ.479/ 26.07.2023 Συνεδρίασή του την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκ νέου συγκρότηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (ΕΙΦΚΔ) του ΕΚΕΤΑ και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης, όπως καταθέσουν τις προτάσεις υποψηφιότηταςγια την επιλογή πέντε (5) τακτικών και πέντε (5) αναπληρωματικών μελών για τη συγκρότησητης Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων (ΕΙΦΚΔ) του ΕΚΕΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 30-08-2023