Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «TEXMIN: The Impact of Extreme Weather Events on Mining Operations»
[784Ε- 000135] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
08 Μαρ 2019


Αθήνα, Μάρτιος 08, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

784Ε

Αρ. πρωτ. 000135 / 08-03-2019
ΑΔΑ: ΩΘ9Η469ΗΡ8-ΘΧΞ
Ειδικότητα:

Γεωτεχνικός Μηχανικός

Αντικείμενο Θέσης:

Αριθμητικές αναλύσεις ευστάθειας πρανών με χρήση λογισμικών προγραμμάτων γεωτεχνικής μηχανικής, και συγκεκριμένα: Διερεύνηση μηχανικής συμπεριφοράς πρανών, υπό την επίδραση υδατικών ροών και μεταβαλλόμενων υδατικών συνθηκών, καθώς και φαινομένων σταδιακού κορεσμού. Επίδραση κλιματικής αλλαγής (έντονων μετεωρολογικών φαινομένων) σε θέματα γεωτεχνικής ευστάθειας. Αριθμητική και πιθανοτική προσομοίωση εμφάνισης καρστικών κενών και συνεπακόλουθων εδαφικών υποχωρήσεων.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας "WP1: Climate review & projections", "WP2: Climate impact identification", και "WP3: Quantitative modelling of climate impacts".
Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 26-03-2019 και ώρα 12:30 μ.μ.   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
151 25 Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κ. Aγγελική Διάφα)