Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated Novel Processes for the sustainable treatment and reuse of wastewater in the Mediterranean region - AQUACYCLE»
[1052Ε-1916] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
14 Σεπ 2020


Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 14, 2020 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

1052Ε

Αρ. πρωτ.

1916/14-09-2020

ΑΔΑ: 6Π1Π469ΗΡ8-ΛΝΒ
Ειδικότητα: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντικείμενο  Θέσης:
  • Απογραφή των προσδοκιών των τοπικών φορέων και των αναγκών εκπαίδευσης σχετικών με τη νέα τεχνολογία που θα επιδειχθεί στα πλαίσια του έργου.
  • Δοκιμή της πρωτότυπης πλατφόρμας webGIS που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου.
  • Λειτουργία του εργαλείου υποστήριξης αποφάσεων πέραν των περιοχών μελέτης του έργου.
  • Κατάρτιση ενός χαρτοφυλακίου θεματικών χαρτών για την υποστήριξη της συμμετοχικής διαδικασίας σχεδιασμού.
  • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες κατάρτισης χρηστών στην τεχνολογία του έργου μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (online platform).
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο και να συνεισφέρει στα ακόλουθα παραδοτέα (outputs):

Π.3.3: Stakeholders’ expectations and training needs (Προσδοκίες ενδιαφερόμενων φορέων και ανάγκες εκπαίδευσης)

Π.3.4: Online PGIS environment for participatory planning (Διαδικτυακό συμμετοχικό ΓΣΠ για συμμετοχικό σχεδιασμό)

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας του έργου:

ΠΕ3: Preparing for participatory decision-making (Προετοιμασία για τη συμμετοχική διαδικασία λήψης απόφασης)

Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-09-2020 και ώρα 10:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης,

Πτέρυγα Α, γρ. 310β

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310 498182 ή στο email: chkaras@cperi.certh.gr (κ. Χ. Καραστογιαννίδου)