Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση δύο (2) Μεταπτυχιακών υποτροφιών στο πλαίσιο της Δράσης / Έργου με τίτλο «Human-Robot Synergetic Logistics for High Value Crops»- « SYNERGIE»
[432 - 4419] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
30 Οκτ 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Οκτώβριος 30, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Δράσης / Έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

432

Αρ. Πρωτ.: 4419 /30-10-2019
ΑΔΑ: ΩΙΗΒ469ΗΡ8-Γ1Ε
Ειδικότητα:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ή ΠΕ

Αντικείμενο  Θέσης:

Σχεδιασμός εργασιών ρομποτικών οχημάτων σε γεωργικές εφαρμογές

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν αναμένεται να ασχοληθούν με το ανωτέρω αντικείμενο σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας τους στο πλαίσιο του Παραδοτέου με α/α 4.1 και τίτλο «Προσαρμογή λειτουργιών ρομποτικών πλατφορμών» (Adaptation of robotic platforms functionalities), του Παραδοτέου με α/α 4.2 και τίτλο «Πιλοτικός ρομποτικός στόλος» (Prototype robotic fleet), του Παραδοτέου με α/α 5.1 και τίτλο « Σύστημα σχεδιασμού μονοπατιού για τον ρομποτικό στόλο σε ημι-δομημένα περιβάλλοντα» (Path planning system for robotic fleet in semi-structured environments), του Παραδοτέου με α/α 5.2 και τίτλο «Σχεδιασμός συστήματος μονοπατιού και υποστήριξης της εφοδιαστικής αλυσίδας για συνεργατικές εργασίες ανθρώπου-ρομπότ» (Logistics planning system for collective humanrobot operation), του Παραδοτέου με α/α 6.1 και τίτλο «Σύστημα βάσης δεδομένων» (Web data-base system), του Παραδοτέου με α/α 6.3 και τίτλο «Αναγνώριση δραστηριοτήτων και σχεδιασμός εφοδιαστικής αλυσίδας ενσωματωμένων στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης» (Activity recognition and logistics planning integrated into MIS), του Παραδοτέου με α/α 7.1 και τίτλο «Ενσωματωμένο και βελτιστοποιημένο πρωτότυπο σύστημα» (Integrated and optimized prototype system).
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα έχουν επικοινωνία (ηλεκτρονική, τηλεφωνική, δια ζώσης) με την ερευνητική ομάδα του ΙBO και τους άλλους εταίρους του έργου για την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση των παραπάνω παραδοτέων. Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του
έργου:
ΕΕ4: Ρομποτικά οχήματα σε εργασίες οπωρώνων (Robotic Vehicles for Orchards Operations).
ΕΕ5: Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας του ρομποτικού στόλου (Transport robots fleet logistics)
ΕΕ6:Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης (Management information system)
ΕΕ7: Ενσωμάτωση και επίδειξη συστήματος (Global system integration and demonstration)
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

2

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 15-11-2019 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα.Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210 96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr