Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Smart IsLand Energy systems» - «SMILE»
[948Ε - 1090] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
09 Ιαν 2020


Πτολεμαΐδα, Ιανουάριος 09, 2020 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

948Ε

Αρ. πρωτ. 1090/ 09-01-2020
ΑΔΑ: ΨΣΛΘ469ΗΡ8-1Α2
Ειδικότητα:

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αντικείμενο Θέσης:
Συντονισμός δραστηριότητας για την ανάλυση κόστους-οφέλους που αφορά στο σχεδιασμό ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος παραγωγής, διανομής και ορθολογιστικής χρήσης της ενέργειας σε αποκεντρωμένες περιοχές, μελέτη σχετικών επιχειρηματικών μοντέλων και συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης του έργου.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ανάλυση κόστους-οφέλους, ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας και σχετικές κοινωνικές επιπτώσεις από την εφαρμογή των προτεινόμενων συστημάτων (ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος παραγωγής, διανομής και ορθολογιστικής χρήσης της ενέργειας σε αποκεντρωμένες περιοχές) σε αποκεντρωμένες περιοχές. Συμμετοχή σε δράσεις διάχυσης.
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάλυση κόστους – οφέλους και ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ο υποψήφιος θα συμμετέχει σε δράσεις διάχυσης του έργου.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 8 και 9του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων D8.3: “Report on minutes-based power loss management towards a 100% RES island”, D9.6: “SMILE Press Release”, D9.7: “Communication and
Dissemination Report”

Διάρκεια:

08 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 4ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Μποδοσακείου Νοσοκομείου, Πτολεμαΐδα Κοζάνης, 50200.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-01-2020 και ώρα 11:30    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
4ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Μποδοσακείου Νοσοκομείου,
Πτολεμαΐδα Κοζάνης, ΤΚ 50200.

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24630 55300 ή στο email: koutsianou@lignite.gr (κα. Σ. Κούτσιανου).