Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Planning and operational tools for optimising energy flows and synergies between energy networks» - «PLANET»
[16699]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
05 Δεκ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 05, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16699 / 05-12-2017 

Κωδικός Θέσης: 16699
ΑΔΑ: 7Κ0Χ469ΗΡ8-ΩΨΡ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου: Η εξέλιξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (97% της παραγωγής από μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) έως το 2050 σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρωπαικής Ένωσης (ΕΕ)), θα καταστήσει τις παρούσες λύσεις για την εξισορρόπηση και σταθερότητα του δικτύου ανεπαρκείς. Η διακοπτόμενη παραγωγή θα απαιτήσει εκτεταμένη ευελιξία της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας - πέρα από τις συμβατικές λύσεις - για την εξομάλυνση των ασταθών τάσεων του δικτύου σε υψηλούς χρόνους. Αυτή η ευελιξία δεν μπορεί να προέρχεται μόνο από την τελική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η μεταβλητότητα της παραγωγής (ΑΠΕ) είναι υπερβολικά υψηλή. Η αποκεντροποίηση του ενεργειακού συστήματος απαιτεί τη χρήση καινοτομιών μετατροπής και αποθήκευσης σε εναλλακτικούς φορείς ενέργειας για την επίτευξη του στόχου της αποφυγής της περικοπής της παραγωγής ΑΠΕ.
Στόχος του ερευνητικού έργου PLANET είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός ολιστικoύ συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για το σχεδιασμό και διαχείριση των λειτουργιών του δικτύου, με σκοπό τη διερεύνηση, τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ποσοτική αποτίμηση των βέλτιστων στρατηγικών ανάπτυξης, ενσωμάτωσης και λειτουργίας συστημάτων μετατροπής/ αποθήκευσης στο δίκτυο διανομής διάφορων ενεργειακών φορέων εντός ορίων των πραγματικών εξελίξεων που περιγράφονται στα μελλοντικά σενάρια του ενεργειακού συστήματος. Αυτά τα εργαλεία είναι εξαιρετικά σημαντικά για τους φορείς χάραξης πολιτικής και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων υποστηρίζοντας τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
Η προσομοίωση της ενοποίησης των μοντέλων των δικτύων ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και θερμότητας, μαζί με τα μοντέλα τεχνολογιών μετατροπής / αποθήκευσης για τον συσχετισμό ηλεκτρικής ισχύος – φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ισχύος – θερμότητας και εικονικής αποθήκευσης θερμικής ενέργειας, θα βοηθήσει την κατανόηση και τον ποσοτικό προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο μπορούν να επηρεάσουν αυτές οι μετατροπές τη σταθερότητα του δικτύου, την αξιοπιστία και την ταχύτητα απόκρισης, καθώς και τη βελτιστοποίηση αυτών των μετρήσεων σε όλα τα δίκτυα.
Τα εργαλεία του έργου PLANET θα παρουσιασθούν και θα επικυρωθούν χρησιμοποιώντας πληροφορίες από τις πραγματικές εγκαταστάσεις και τους πελάτες δύο διαχειριστικών δικτύων διανομής στην Ιταλία και τη Γαλλία. Αυτοί διαχειρίζονται δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και τηλεθέρμανσης, παρέχοντας ως εκ τούτου αξιόπιστη πλατφόρμα δοκιμών για την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων των PLANET λύσεων.
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την διαχείριση και την τεχνική παρακολούθηση υλοποίησης του έργου καθώς και την αρχιτεκτονική σχεδίαση του συστήματος λήψης αποφάσεων του έργου.

Διάρκεια: 06 μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-12-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ.Δ. Ιωαννίδη).