Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «RENewAble Integration and SuStainAbility iN energy CommunitiEs» - «RENAISSANCE»
[897E-773] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
30 Σεπ 2019


Αθήνα, Σεπτέμβριος 30, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

897E

Αρ. πρωτ.

773/30-09-19

ΑΔΑ: Ω5Η7469ΗΡ8-ΗΒΠ
Ειδικότητα: Πολιτικός Μηχανικός
Αντικείμενο  Θέσης:

Σχεδιασμός ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος παραγωγής, διανομής και ορθολογιστικής χρήσης της ενέργειας σε διασυνδεδεμένες και μη διασυνδεδεμένες με το κεντρικό δίκτυο περιοχές.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα ακόλουθα:
• Υποστήριξη πιλοτικών δοκιμών για το ελληνικό μικροδίκτυο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
• Μοντελοποίηση ηλεκτρικών δικτύων που περιλαμβάνουν όλα τα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τα δίκτυα διανομής και μεταφοράς ηλεκτρικής ισχύος καθώς και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, σε διασυνδεδεμένες και μη διασυνδεδεμένες με το κεντρικό δίκτυο περιοχές.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 2 και 5 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων D2.6: “Refined multi-vector optimisation software tool” και D5.1 “Output data framework”, D5.2 “Final implementation plan”, D5.3 “Start of optimized pilots”, D5.4 “Validation report” και D5.5 “Final Validation report”.
Διάρκεια:

02 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, Αιγιαλείας 52, 15125 Μαρούσι Αττικής

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 16-10-2019 και ώρα 11:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
Αιγιαλείας 52
15125, Μαρούσι Αττικής

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211 1069533 ή στο email: diafa@certh.gr (κα. Α. Διάφα).