Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας (Bioproduction System for Circular Precision Farming)» με ακρωνύμιο «BIOCIRCULAR» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-03987
[4455 - 443] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
08 Ιαν 2020


Θέρμη, Ιανουάριος 08, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

443

Αρ. πρωτ. 4455/08-01-2019
ΑΔΑ:  ΩΖ1Σ469ΗΡ8-0ΤΡ
Ειδικότητα:

Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αντικείμενο Θέσης: Προγραμματισμός και διασύνδεση ασύρματων δικτύων γεωργικών αισθητήρων με το πληροφοριακό σύστημα BIOCIRCULAR.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
ΕΕ5: Σύστημα υποστήριξης αποφάσεων κυκλικής γεωργίας BIOCIRCULAR
ΕΕ6: Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και προγραμμάτων εκπαίδευσης
Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα συμμετέχει στα ακόλουθα παραδοτέα:
Π.5.2: IoT backend και API. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διεπαφών Προγραμματισμού Εφαρμογών (Application Programming Interfaces - APIs) που απαιτούνται για την επικοινωνία με άλλα προγράμματα ή/και την ανταλλαγή δεδομένων.
Π.5.3: Γραφικό περιβάλλον τελικού χρήστη. Σχεδιασμός και ανάπτυξη του γραφιστικού περιβάλλοντος χρήστη (GUI) του συστήματος που απαιτείται για τη διαχείριση της πλατφόρμας IoT και άντλησης των διαφορετικών πηγών δεδομένων που θα διαχειρίζεται το σύστημα.
Π.5.4: Έκθεση πιστοποίησης καλής λειτουργίας. Εσωτερική διαδικασία διασφάλισης ποιότητας ώστε να πιστοποιηθεί ότι το λογισμικό πληροί τις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές και να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των λειτουργικών σφαλμάτων.
Π.6.1: Εκπαιδευτικό υλικό και πρόγραμμα κατάρτισης για παραγωγούς (5 Επιδεικτικά βίντεο-εισαγωγικό, φυτική, ζωική, δευτερογενής παραγωγή/διάθεση, διαχείριση αποβλήτων, 4 Εγχειρίδια παραγωγού, Διαφάνειες παραγωγού)
Π.6.2: Εκπαιδευτικό υλικό και πρόγραμμα κατάρτισης για συμβούλους (Σημειώσεις συμβούλου για τα 5 επιδεικτικά βίντεο, 4 Τεχνικά εγχειρίδια συμβούλου, Παιδαγωγικό εγχειρίδιο συμβούλου, Υλικό σεμιναρίου «Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», Διαφάνειες συμβούλου.
Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 24-01-2020 και ώρα 12:00    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 ΒΟΛΟΣ

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στην κα.Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210 96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr