Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «KYKLOS 4.0»
[492-4645] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
01 Δεκ 2020


Βόλος, Δεκέμβριος 01, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

492

Αρ. πρωτ. 4645/ 01-12-2020
ΑΔΑ:  6ΧΛΓ469ΗΡ8-Ε7Κ
Eιδικότητα:

Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάλυση και κατηγοριοποίηση δεδομένων κύκλου ζωής στο σύστημα KYKLOS 4.0

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο, στο πλαίσιο του παρακάτω πακέτου εργασίας και παραδοτέων του έργου:
WP3: KYKLOS 4.0 Intra-factory Operation Components
T3.2 Data Reduction Techniques & Fault Dependency Model
Τ3.3 Definition of the reference CPS hardware and software framework Ontology modelling and Implementation of ontology rules
T3.4: KYKLOS 4.0 Inference Engine
Τ3.5 Production Equipment Clustering
D3.5 CPS reference framework, Ontology model with all the concepts, relations and properties
D3.7 Intelligent Diagnostic & Prognostic Framework
D.3.8 Machine Clustering Toolkit
D3.6 High Dimensional Reduction Technique & Fault Dependency Methodologies
D3.14 D3.5-V2-CPS reference framework, Ontology model with all the concepts, relations and properties
D3.15 D3.6-V2-High Dimensional Reduction Technique & Fault Dependency Methodologies
D3.16 D3.7-V2-Intelligent Diagnostic & Prognostic Framework
D3.17 D3.8-V2-Machine Clustering Toolkit
WP4: KYKLOS 4.0 Product on Demand Framework
Τ4.1 KYKLOS 4.0 Deep Learning Toolkit for Real Time Adaptation
T4.4: Development of KYKLOS 4.0 LCA Simulation Engine
D4.1 KYKLOS 4.0 DL Toolkit
D4.6 The KYKLOS 4.0 LCA Simulation Engine
WP12: Raising Awareness & Exploitation Roadmap
T12.1 KYKLOS 4.0 Communication & Dissemination Activities, Material & Publication
T12.2 Exploitation Strategy Policy
T12.3 Project Solutions Cost-Benefit Analysis Cost-Effectiveness Analysis
D12.4 Exploitation Plan
D12.8 D12.3-V2-Dissemination Activities Report
D.12.10 D12.6-V2-KYKLOS 4.0 Business Plan

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 17-12-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 24210-96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr (κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη).