Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
@ ΕΚΕΤΑ
21 Νοε 2017


Θέρμη, Νοέμβριος 21, 2017

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα επιστημονικού́ προσωπικού́ για απασχόληση σε ερευνητικά και άλλα προγράμματά του ή/και υποστήριξη αυτών, προσκαλεί́ τους επιστήμονες, κατόχους τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, να προβούν σε μία αρχική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος να εργαστούν ως επιστημονικό προσωπικό.

Η παρούσα προκαταρκτική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν υποκαθιστά́ την υποψηφιότητα των ενδιαφερομένων στο πλαίσιο προκηρύξεων που θα ακολουθήσουν, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δε δεσμεύει σε καμία περίπτωση τον επιστήμονα που εκδηλώνει το ενδιαφέρον του ή το ΕΚΕΤΑ.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες, κατόχους βασικών τίτλων σπουδών ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακών/διδακτορικών τίτλων σπουδών σε συναφείς επιστημονικές περιοχές, με αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν σε ερευνητικά́ προγράμματα ή/και υποστήριξη αυτών, στα παρακάτω αντικείμενα:

  1. Υπολογιστική Μηχανική (Ρευστομηχανική, Μηχανική Αντιδράσεων και Αντιδραστήρων)
  2. Υπολογιστικά Συστήματα Σχεδιασμού και Παραγωγής (Computer Aided Design and Manufacturing, CAD/CAM)
  3. Σύνθεση και χαρακτηρισμός υλικών με έμφαση σε ανόργανα υλικά (κεραμικά, καταλύτες, κλπ)
  4. Ηλεκτρονικές και ηλεκτρολογικές κατασκευές με έμφαση σε επιστημονικά όργανα, πειραματικές μονάδες, αυτοματισμούς, κλπ
  5. Μηχανολογικές και μηχανουργικές κατασκευές με εμπειρία στη χρήση εργαλειομηχανών
  6. Αισθητήρες και επεξεργασία σημάτων και δεδομένων

 

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται μόνο ηλεκτρονικά́ μέσω αποστολής e-mail στη διεύθυνση certh@certh.gr

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/-ες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αποστέλλοντας σχετικό́ e-mail, μέχρι την Παρασκευή, 8/12/2017, επισυνάπτοντας αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.