Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο του Ερευνητικού έργου με τίτλο «Human-Robot Synergetic Logistics for High Value Crops»-« SYNERGIE»
[423- 4357] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
05 Ιούνιος 2019


Θέρμη, Ιούνιος 05 10, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

423

Αρ. Πρωτ.: 4357 / 05-06-2019
ΑΔΑ:  ΨΟΛΙ469ΗΡ8-ΕΩΓ
Ειδικότητα:

ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Αντικείμενο  Θέσης: Γεωργική Μηχανική, Εξόρυξη δεδομένων σε γεωργικές διαδικασίες
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο σε θέματα που άπτονται της ειδικότητας του στο πλαίσιο του Παραδοτέου με α/α 2.1 και τίτλο «Συστήματα αισθητήρων για ανίχνευση δραστηριοτήτων» (Sensor systems for activity sensing), του Παραδοτέου με α/α 2.2 και τίτλο «Σύνολα δεδομένων για δραστηριότητες παραγωγής σε οπωρώνες» (Datasets of orchard production activities), του Παραδοτέου με α/α 2.3 και τίτλο «Ασύρματα δίκτυα για μετάδοση δεδομένων» (Wireless network for data transmission), του Παραδοτέου με α/α 3.1 και τίτλο «Τεχνικές επεξεργασίας σημάτων για αναγνώριση δραστηριοτήτων» (Signal processing techniques for activity recognition), του Παραδοτέου με α/α 3.2 και τίτλο «Αρχιτεκτονικές συγκερασμού δεδομένων και αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης» (Data fusion architectures and learning algorithms), και του Παραδοτέου με α/α 3.3 και τίτλο «Αλγόριθμοι ταξινόμησης για επίγνωση κατάστασης και αναγνώριση περιβάλλοντος» (Classification algorithms for context recognition). Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα έχει επικοινωνία (ηλεκτρονική, τηλεφωνική, δια ζώσης) με την ερευνητική ομάδα του ΙBO και τους άλλους εταίρους του έργου για την προετοιμασία, οργάνωση και υλοποίηση των παραπάνω παραδοτέων. Για την υλοποίηση των παραδοτέων, εφόσον απαιτηθεί, θα χρησιμοποιηθούν μόνο open access (ελεύθερης πρόσβασης) λογισμικά και σε καμία περίπτωση εμπορικά λογισμικά που απαιτούν ειδική άδεια χρήσης.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
ΕΕ2: Ανίχνευση δραστηριοτήτων εργάτη και μηχανής (Worker and machine activity sensing)
ΕΕ3: Αναγνώριση δραστηριότητας και κατάστασης (Activity and situation context recognition)
Διάρκεια:

18 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-06-2019 και ώρα 13:00

ΝΕΑ
Προθεσμία υποβολής:  22-07-2019 και ώρα 13:00 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα.Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210 96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr