Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «RENewAble Integration and SuStainAbility iN energy CommunitiEs - RENAISSANCE»
[60/2019 - 10155] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
22 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 22, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

60/2019

Αρ. πρωτ. 10155/22-11-2019
ΑΔΑ: 6ΩΝΜ469ΗΡ8-ΨΔΔ
Ειδικότητα: Γραφίστας
Αντικείμενο  Θέσης:

Συμμετοχή στο σχεδιασμό της γραφικής διεπαφής χρήστη των υπό ανάπτυξη εφαρμογών: α) του «RENAISSANCE tool designer interface» και β) του «RENAISSANCE Social Engine and Personal Assistant» για την αλληλεπίδραση με τον τελικό χρήστη, καθώς και στη διαμόρφωση του υλικού διάχυσης και προώθησης των αποτελεσμάτων του έργου

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθεί με την υποστήριξη υλοποίησης επικοινωνιακής στρατηγικής, ανάπτυξης και συνεχούς ενημέρωσης ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ηλεκτρονικών δελτίων ενημέρωσης, φυλλαδίων και άλλων σχετικών εργαλείων διάχυσης στο ευρύ κοινό.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 2 «Local decarbonised and integrated Energy system design», 4 «Infrastructure implementation and integration» και 7 «Dissemination, Exploitation and Communication» του έργου και συγκεκριμένα στο πλαίσιο των εξής παραδοτέων: D2.6 RENERGiSE designer interface, D.4.4 Social Collaboration Engine and Personal Assistant και D.7.3 RENAISSANCE communication materials.
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, Παράρτημα Αθήνας, οδός Αιγιαλείας 52, 151 25 Μαρούσι-Αθήνα.