Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ««Δυναμικός Έλεγχος Ποιότητας σε Γραμμές Παραγωγής με χρήση Ευφυών Αυτόνομων Οχημάτων»-«Q-CONPASS» και κωδικό 5048497
[ΙΠΤΗΛ-21313] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Δεκ 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 04, 2019 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21313
Αρ. Πρωτ.: 21313/ 04-12-2019
ΑΔΑ: ΩΤ0Ζ469ΗΡ8-5ΗΩ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση μεθόδων βαθιάς μάθησης με σκοπό την αυτόματη ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης και την αναγνώριση αντικειμένων σε βιομηχανικό περιβάλλον.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας:
- ΕΕ1 Ανάλυση απαιτήσεων, προδιαγραφές και αρχιτεκτονική συστήματος
- ΕΕ3 Σύστημα αναγνώρισης αντικειμένων και ανθρώπινων κινήσεων
- ΕΕ4 Ευφυές σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων και ολοκλήρωση πλατφόρμας
- ΕΕ5 Ενέργειες ελέγχου υποσυστημάτων και τελικού συστήματος, επίδειξη αποτελεσμάτων και προώθηση του τελικού προϊόντος
και συγκεκριμένα των παραδοτέων:
- Π1.2 Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και αρχιτεκτονική συστήματος
- Π3.1 Υποσύστημα αναγνώρισης αντικειμένων
- Π3.2 Υποσύστημα αναγνώρισης ανθρώπινων κινήσεων
- Π3.3 Αναφορά των ενεργειών διάχυσης, δημοσιεύσεις
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-12-2019 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
 


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Πέτρο Δάρα, τηλ. 2311 257703 ή στο email: daras@iti.gr