Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ReSilienT fARminG by Adaptive microclimaTe managEment» - «STARGATE»
[ΙΒΟ-4422] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
01 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 01, 2019 - Το ΙΒΟ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

434

Αρ. πρωτ. 4422/ 01-11-2019
 ΑΔΑ:  ΨΞΣ6469ΗΡ8-ΑΣΨ
Ειδικότητα:

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αντικείμενο Θέσης:

Μέθοδοι και εργαλεία για κλιματικά έξυπνη λήψη αποφάσεων στην γεωργία και λήψηαποφάσεων καταλληλότητας χρήσης γης.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Aνάπτυξη συστήματος κλιματικά έξυπνων εργαλείων αποφάσεων χρήσης γης.Aνάπτυξη γεωχωρικού συστήματος ανάλυσης κλιματικής καταλληλότητας χρήσης γηςκαι τύπων καλλιεργειών. Προσδιορισμός και οριοθέτηση γαιών για εναλλακτικέςχρήσεις και καθορισμός αυτών με βάση την καταλληλότητα. Εδαφική προσβασιμότηταγεωργικών οχημάτων για υποστήριξη απόφασης κυκλοφορίας και ζωνοποίησηκυκλοφορίας, βέλτιστος σχεδιασμός διαχείρισης συστημάτων μεταφορών σε αγρό μεβάση παραμέτρους εδάφους και υγρασίας εδάφους, εδαφική κάλυψη, τύπο οχήματος,χάρτη δυνατοτητας κυκλοφορίας. Αξιολόγηση συμπίεσης εδάφους από βέλτιστασχεδιασμένη κυκλοφορία οχημάτων και τρόπος που τα παραπάνω επιδρούν στηνκατανάλωση καυσίμου και στις εκπομπές. Αποφάσεις χρόνου συγκομιδής με βάσηεδαφικές και μετεωρολογικές παραμέτρους. Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργουκαι συγγραφή των σχετικών παραδοτέων.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 4, 5, 7 και8 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων D4.5, D4.12, D5.1, D5.2, D5.4, D5.5,D5.6, D5.7, D5.8, D5.9, D5.10, D7.3, D7.18, D8.3, D8.5 and D8.6 και στα οποίασυμμετέχει το ΕΚΕΤΑ-ΙΒΟ.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωσηπαραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τονΕπιστημονικά Υπεύθυνο του έργου.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης,BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 18-11-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118

38333 Βόλος

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίεςτηλεφωνικά στο 24210-96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr (κ. Όλγα-ΜαρίαΧατζηδήμου).