Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «integrated Smart GRID Cross-Functional Solutions for Optimized Synergetic Energy Distribution, Utilization Storage Technologies» - «INTEGRIDY»
[ΙΠΤΗΛ-19829] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Μαι 2019


Θέρμη, Μάιος 13, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19829

Αρ. πρωτ. 19829 / 13-05-2019
 ΑΔΑ:  9ΜΑ0469ΗΡ8-ΚΒΤ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδίαση και εκτέλεση ολοκληρωμένου πλάνου δοκιμών με σκοπό την εκσφαλμάτωση και βέλτιστη παραμετροποίηση του συστήματος

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και εκτέλεση ενός ολοκληρωμένου πλάνου δοκιμών με σκοπό την εκσφαλμάτωση και βέλτιστη παραμετροποίηση των επιμέρους υποσυστημάτων που έχουν υλοποιηθεί για τις ανάγκες της πιλοτικής εφαρμογής του έργου. Οι παραπάνω δοκιμές θα εκτελεστούν σε εργαστηριακό επίπεδο χρησιμοποιώντας τεχνικές προσομοίωσης με βάση μια σειρά από εναλλακτικά σενάρια εφαρμογής δοκιμών, με στόχο να προετοιμαστούν κατάλληλα τα διάφορα εργαλεία και να ενσωματωθούν καλύτερα, ώστε να είναι έτοιμα για την εφαρμογή και δοκιμή σε πραγματικές συνθήκες κατά τη διάρκεια των πιλοτικών εφαρμογών. Τα σενάρια αφορούν μεθοδολογίες διαχείρισης ενέργειας ανταποκρινόμενες στη ζήτηση (Demand Response) που θα εφαρμοστούν σε οικιακά και εμπορικά κτίρια. Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των παραπάνω δοκιμών, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει γνώσεις και εμπειρία σε προγραμματισμό Java.

Διάρκεια:

08 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-05-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257758 ή στο email: thanasic@iti.gr (κ. Τρυφερίδη Αθανάσιο).