Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ενεργειακός Διάδρομος - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ»
[869Ε - 620] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
5 Αυγ 2019


Αθήνα, Αύγουστος 05, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

869Ε

Αρ. πρωτ.

620/02-08-2019

ΑΔΑ: 6ΖΦΠ469ΗΡ8-886
Ειδικότητα: Χημικός Μηχανικός
Αντικείμενο  Θέσης:

Αναβάθμιση Υποδομής Ηλιακού Κλιβάνου

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Πληρέστερη περιγραφή του αντικειμένου της θέσης, καθώς και τα παραδοτέα που σχετίζονταιμε αυτή, θα αποτυπωθούν στη σύμβαση που θα συναφθεί ανάμεσα στο Εθνικό ΚέντροΈρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιώνκαι Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) και στο επιλεγέν προσωπικό.

Η ορθή εκτέλεση και ο έλεγχος του παραδοτέου έργου θα πιστοποιείται με βεβαίωσηπαραλαβής και καλής εκτέλεσης του έργου, η οποία θα υπογράφεται από τον ΕπιστημονικάΥπεύθυνο του έργου.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης, 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-08-2019 και ώρα 16:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης,

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Υπόψη κας Ε. Φιλιππούση

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα.Ελένη Φιλιππούση, τηλ. 2310 498209 ή στο email: certh@certh.gr