Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο ««Αυτόνομο Σύστημα Αδιάλλειπτης Παραγωγής και Αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών σε αυτοκινητοδρόμους»-«ΣΕΛΑΣ» και κωδικό 5033808 / Τ1ΕΔΚ-03547
[ΙΠΤΗΛ-21334] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
05 Δεκ 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 05, 2019 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21334
Αρ. Πρωτ.: 21334/ 05-12-2019
ΑΔΑ: ΨΓΛΨ469ΗΡ8-ΗΓ2
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικός  Μηχανικός ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου:

Σχεδίαση, κατασκευή και προγραμματισμός πρωτοτύπων hardware (ηλεκτρικά κυκλώματα, πλακέτες, ενσωμάτωση μικροελεγκτή, κ.λπ.), για τη διασύνδεση τοπικών μονάδων Φ/Β και ηλεκτρικών συσσωρευτών. Διασύνδεση των πρωτοτύπων με την πλατφόρμα ενεργειακής διαχείρισης του έργου και πιλοτική εφαρμογή σε συγκεκριμένα σενάρια χρήσης υπό πραγματικές συνθήκες.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των ενσωματωμένων μικροελεγκτών και την κατασκευή πρωτοτύπων για την διασύνδεση Φ/Β με ηλεκτρικούς συσσωρευτές, καθώς και με τη διασύνδεση αυτών με την ενεργειακή πλατφόρμα του έργου, τροφοδοτώντας την με δεδομένα (π.χ. κατάσταση Φ/Β και μπαταρίας, όπως και των διασυνδεδεμένων σε αυτά συσκευών) του απομακρυσμένου κόμβου.

 

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:

ΕΕ4: Ευφυής Πλατφόρμα διαχείρισης ΣΕΛΑΣ & Υποσυστήματα

ΕΕ6 – Ολοκλήρωση, Δοκιμές και Ρυθμίσεις - Εργαστηριακή Αποτίμηση του Οικοσυστήματος ΣΕΛΑΣ

ΕΕ7: Πιλοτική Εφαρμογή, Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων και Δράσεις Δημοσιότητας

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-12-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
 


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Βότη Κωνσταντίνο, τηλ.  2311 257722 ή στο email: kvotis@iti.gr.