Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «REnewable COGeneration and storage techNologies Integra TIon for energy autONomous buildings» - «RE-COGNITION»
[ΙΠΤΗΛ-20093] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
23 Μαι 2019


Θέρμη, Μάιος 23, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20093

Αρ. πρωτ. 20093/ 23-05-2019
 ΑΔΑ:  75ΝΟ469ΗΡ8-Β6Λ
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο Θέσης:

Συμμετοχή στην ανάλυση των λειτουργικών προδιαγραφών για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών, στην ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας, καθώς και στην προετοιμασία αναφορών σχετικών με τα ερευνητικά αποτελέσματα του έργου.
 

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη συλλογή και ανάλυση των τεχνικών προδιαγραφών -συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης υπαρχόντων προτύπων επικοινωνίας και ελέγχου- καθώς και να συμμετέχει στην ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας. Το σύστημα προς υλοποίηση, περιλαμβάνει μικρής κλίμακας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α/Γ, Φ/Β, μονάδα συμπαραγωγής, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας πολλαπλών τεχνολογιών) με στόχο τη βέλτιστη ενσωμάτωση/διαχείριση ενέργειας σε κτιριακό περιβάλλον μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (ICT).

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 10-06-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Ιωαννίδη Δημοσθένη).