Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Towards sustainable treatment and reuse of wastewater in the Mediterranean region - AQUACYCLE»
[ΙΠΤΗΛ-22226] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
17 Μαρ 2020


Θέρμη, Μάρτιος 17, 2020 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

22226

Αρ. πρωτ. 22226/ 17-03-2020
ΑΔΑ:  ΩΕ0Ψ469ΗΡ8-84Ζ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Θετικές Επιστήμες ή Γεωτεχνικές Επιστήμες ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδίαση και ανάπτυξη ενός πρωτότυπου διαδικτυακού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (web GIS) ως εργαλείο υποστήριξης των διαδικασιών λήψης απόφασης που σχετίζονται με τη διαχείριση υδατικών λυμάτων και ανάπτυξη εργαλείων και εφαρμογών ΤΠΕ για τη δικτύωση και την εκπαίδευση χρηστών.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο και να συνεισφέρει στα ακόλουθα παραδοτέα (outputs):

 

Π.2.5: Capitalization Plan (Πλάνο Κεφαλαιοποίησης)

Π.3.2: Prototype PGIS based Decision Support tool (Πρωτότυπο εργαλείο στήριξης απόφασης βασισμένο σε συμμετοχικό ΓΣΠ)

Π.3.4: Online PGIS environment for participatory planning (Διαδικτυακό συμμετοχικό ΓΣΠ για συμμετοχικό σχεδιασμό)

Π.4.3: e-toolbox (Ηλεκτρονική εργαλειοθήκη)

Π.4.4: Spatial analysis of APOC opportunities in GIS environment (Χωρική ανάλυση των δυνατοτήτων του APOC σε περιβάλλον ΓΣΠ)

Π.5.2: Cost-benefit and performance analysis of pilot units (Ανάλυση κόστους-ωφελειών και απόδοσης των πιλοτικών μονάδων)

Π.5.3: Certified APOC users (Πιστοποιημένοι χρήστες APOC)

Π.6.2: Portfolio of outreach activities (Χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων προβολής)

 

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας του έργου:

ΠΕ2: Communication (Επικοινωνία)

ΠΕ3: Preparing for participatory decision-making (Προετοιμασία για τη συμμετοχική διαδικασία λήψης απόφασης)

ΠΕ4: Demo set up and ICT tools  (Εγκατάσταση επίδειξης και εργαλείων ΤΠΕ)

ΠΕ5: Operational demonstration and capacity building (Επιχειρησιακή παρουσίαση και ανάπτυξη ικανοτήτων)

ΠΕ6: Improving water governance for long-term sustainability (Βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα)

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 02-04-2020 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311-257760 ή στο email: imanakos@iti.gr (κ. Ιωάννης Μανάκος).