Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Integrated Novel Processes for the sustainable treatment and reuse of wastewater in the Mediterranean region - AQUACYCLE»
[903E-803] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
10 Οκτ 2019


Θέρμη, Οκτώβριος 10, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

903E

Αρ. πρωτ.

803/10-10-19

ΑΔΑ:  9604469ΗΡ8-Κ8Β
Ειδικότητα: ΧΗΜΙΚΟΣ ή ΓΕΩΠΟΝΟΣ ή ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο  Θέσης:

Νέος Ερευνητής (Junior Researcher) με καθήκοντα:

  • Συνεισφορά σε δράσεις επικοινωνίας του έργου (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδα του έργου, e-newsletters, κλπ.).
  • Προσδιορισμός ομάδων στόχων του έργου (π.χ. δημόσιοι φορείς (τοπικοί, περιφερειακοί, κρατικοί), ιδιωτικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, αγροτικοί συνεταιρισμοί, κλπ.) και καναλιών επικοινωνίας.
  • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας και σύνοψη αποτελεσμάτων one-to-one συνεντεύξεων με σκοπό την κατάρτιση του πλαισίου διακυβέρνησης σε τοπικό, περιφερειακό και κρατικό επίπεδο με αντικείμενο την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων.
  • Απογραφή των προσδοκιών των τοπικών φορέων και των αναγκών εκπαίδευσης σχετικών με τη νέα τεχνολογία που θα επιδειχθεί στα πλαίσια του έργου.
  • Δοκιμή της πρωτότυπης πλατφόρμας webGIS που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου.
  • Συνεισφορά στην ανάπτυξη του τεχνικού εγχειριδίου της τεχνολογίας τριτοβάθμιας επεξεργασίας αστικών λυμάτων που πρόκειται να επιδειχθεί στα πλαίσια του έργου.
  • Προετοιμασία εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες κατάρτισης χρηστών στην τεχνολογία του έργου μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας (online platform).
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο και να συνεισφέρει στα ακόλουθα παραδοτέα (outputs):

Π.2.1: Multi-Actor Communication Framework (Πλαίσιο επικοινωνίας πολλαπλών-φορέων)

Π.2.2: Promotional material portfolios (Χαρτοφυλάκιο προωθητικού υλικού)

Π.3.3: Stakeholders’ expectations and training needs (Προσδοκίες ενδιαφερόμενων φορέων και ανάγκες εκπαίδευσης)

Π.3.4: Online PGIS environment for participatory planning (Διαδικτυακό συμμετοχικό ΓΣΠ για συμμετοχικό σχεδιασμό)

Π.4.1: APOC technical guide (Τεχνικό εγχειρίδιο APOC)

Π.4.3: e-toolbox (Ηλεκτρονική εργαλειοθήκη)

Π.4.4: Spatial analysis of APOC opportunities in GIS environment (Χωρική ανάλυση των δυνατοτήτων του APOC σε περιβάλλον ΓΣΠ) 

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας του έργου:

ΠΕ2: Communication (Επικοινωνία)

ΠΕ3: Preparing for participatory decision-making (Προετοιμασία για τη συμμετοχική διαδικασία λήψης απόφασης)

ΠΕ4: Demo set up and ICT tools  (Εγκατάσταση επίδειξης και εργαλείων ΤΠΕ)

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-10-2019 και ώρα 10:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη – Θεσσαλονίκη,

Γραφείο 310β, 2ος όροφος, Α’ Πτέρυγα

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στo 2310498182 ή στο email: chkaras@cperi.certh.gr (Χ. Καραστογιαννίδου).