Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Έξυπνη υποδομή συστημάτων τηλεμέτρησης της κατανάλωσης και διαχείρισης της ζήτησης νερού ύδρευσης» - «Smartwater» και κωδικό 5030209
[ΙΠΤΗΛ-20994] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
04 Νοε 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Νοέμβριος 04, 2019 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20994

Αρ. Πρωτ.: 20994 / 04-11-2019
ΑΔΑ:  ΨΥ7Λ469ΗΡ8-2Κ9
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Αντικείμενο  Έργου:

Ανάλυση δεδομένων από αισθητήρες, υλοποίηση και ολοκλήρωση μεθόδων αναλυτικής (Visual Analytics) με οπτικοποίηση για εφαρμογές υποστήριξης απόφασης.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να διερευνήσει και να αναπτύξει καινοτόμες τεχνικές συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων αισθητήρων. Επιπλέον αναμένεται να υλοποιήσει και να ολοκληρώσει μεθόδους αναλυτικής με οπτικοποίηση, βασισμένες σε μηχανική μάθηση, για εφαρμογές υποστήριξης απόφασης.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
ΕΕ3: Εξοπλισμός τηλεμέτρησης και τηλεελέγχου
ΕΕ4: Κέντρο ελέγχου και διαχείρισης μετρητικών δεδομένων
ΕΕ5: Πιλοτικές δοκιμές
ΕΕ6: Μελέτη κόστους - ωφέλειας
Ο υποψήφιος αναμένεται να συνδράμει στα παρακάτω παραδοτέα:
Π3.1 Εξοπλισμός τηλεμέτρησης και τηλεελέγχου
Π4.3 Λογισμικό επεξεργασίας και ανάλυσης μετρητικών δεδομένων
Π5.1 Πιλοτικές δοκιμές
Π6.1 Μελέτη κόστους - ωφέλειας

Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-11-2019 και ώρα 11:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
 


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στον Δρ. Ιωάννη Κομπατσιάρη, τηλ. 2311257726 ή στο email: ikom@iti.gr