Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με αντικείμενο «Προμήθεια εξοπλισμού για την Πράξη Σφαίρα»


Θεσσαλονίκη, 07 Φεβρουαρίου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) ενέκρινε τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης της Διακήρυξης προς δημοσίευση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την Πράξη Σφαίρα», στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ανάπτυξη & Αναβάθμιση των Ερευνητικών Υποδομών του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ) για την Ενίσχυση Τομέων Πρωταθλητών της Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΦΑΙΡΑ)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010628, προϋπολογισμού 709.677,42€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 753/20-02-2018 της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 333/1.5/31.01.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ.