Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Υποδομές Και Εφαρμογές για Προστασία και Ασφάλεια» και κωδικό 5031306
[19234] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
12 Φεβ 2019


Θέρμη, Φεβρουάριος 12, 2019 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19234

Αρ. Πρωτ.: 19234 / 12-02-2019
ΑΔΑ: 6ΟΩ7469ΗΡ8-Σ64
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Θέσης:

Έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων αναπαράστασης, συνδυασμού και ανάλυσης πολυτροπικών δεδομένων αισθητήρων και γνώσης πεδίου

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνικών αναπαράστασης, συνδυασμού και ανάλυσης πολυτροπικών δεδομένων αισθητήρων και γνώσης πεδίου. Επίσης, ο υποψήφιος θα συμμετέχει στο σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του συστήματος, στην υλοποίηση υπηρεσιών ιστού και τμημάτων λογισμικού που θα αξιολογηθούν στις πιλοτικές δοκιμές, καθώς και στην ολοκλήρωση του συστήματος, το οποίο θα βασιστεί σε αρχιτεκτονικές Διαδικτύου των Πραγμάτων.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
EE2: Προδιαγραφές – Αρχιτεκτονική και Δείκτες Μέτρησης Ποιότητας
EE3: Έξυπνες Υποδομές και Εφαρμογές Κινητού Υπολογισμού με Επίγνωση Ιδιωτικότητας
EE4: Σημασιολογική Αναπαράσταση Πληροφορίας και Ευφυής Διαχείριση Δεδομένων
ΕE5: Ολοκλήρωση Πλατφόρμας και Αξιολόγηση μέσω Πιλοτικών Δοκιμών
Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει συμμετοχή στα παρακάτω παραδοτέα:
Π2.2 Δείκτες Μέτρησης Ποιότητας Συστήματος
Π2.3 Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική Πλατφόρμας
Π4.3 Αρχική υλοποίηση αλγορίθμων συλλογιστικής και συγκερασμού
Π4.4 Αλγόριθμοι Συλλογιστικής και Συγκερασμού
Π4.5 Αρχική υλοποίηση πλαισίου κανόνων και ευφυής λήψη αποφάσεων
Π4.5 Πλαίσιο Κανόνων Και Ευφυής Λήψη Αποφάσεων
Π4.6 Αναφορά Εκτέλεσης και Διάχυσης Αποτελεσμάτων Ενότητας 4
Π5.2 Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα Έργου

Διάρκεια:

6 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-02-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στον Ιωάννη Κομπατσιάρη, τηλ.  2311 257774 ή στο email: ikom@iti.gr