Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2020

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Accelerating Innovative practices for Spraying Equipment, Training and Advising in European agriculture through the mobilization of Agricultural Knowledge and Innovation Systems» - «INNOSETA»
[455 - 4491] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
11 Φεβ 2020


Βόλος, Φεβρουάριος 11, 2020 - Το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας & Αγρο-Τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

455

Αρ. πρωτ. 4491/ 11-02-2020
ΑΔΑ:  6ΖΕΙ469ΗΡ8-5ΞΕ
Ειδικότητα:

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Η/Υ

Αντικείμενο Θέσης:

Δημιουργία αποθετηρίου SETA, αξιολόγηση των αναγκών και ιδεών των τελικών χρηστών και
σχεδιασμός διαδραστικής καινοτομίας σχετικά με τα SETA.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο στο πλαίσιο των παρακάτω πακέτων εργασίας και των αντίστοιχων παραδοτέων:
WP1: Inventory of Research results and industry solutions on SETA in European Agriculture
D1.5 Research project results on SETA. First update (M24)
D1.6 Research project results on SETA. Second update (M34)
D1.7 Industry SETA solutions. First update (M24)
D1.8 Industry SETA solutions. Second update (M34)
D1.9 Training and advising SETA material. First update (M24)
D1.10 Training and advising SETA material. Second update (M34)
WP2: Assesment of farmers' needs and identification of factors affecting innovation, adoption and diffusion of spaying best practices
D2.3 Multi-media material (M36)
WP3: Interactive multi-actor innovation and networking on SETA
D3.2 SETA Reports (M21)
D3.3 Overall SETA (M23)
D3.4 Report from the transnational workshops (M25)
D3.5 Report from the brokerage events (M36)
D3.6 Recommendations on SETA (M36)
D3.7 Report on identified policy gaps and policy briefs (M36)
WP4: SETA Platform
D4.4 Updated Online content report (M36)
WP5: Dissemination and Communication
D5.3 Report on INNOSETA Regional Innovation Workshops (M36)
D5.4 Report on INNOSETA Transnational Workshops (M36)
D5.5 Report on INNOSETA Brokerage Events (M36)
D5.6 Report on the Thematic Network links with EUwide initiatives (M36)
Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN
CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-02-2020 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 Βόλος

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικάστο 24210-96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr (κα. Γεωργία Παχλιτζανάκη).


MoreInfo-icon