Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Βιοπαραγωγικό σύστημα κυκλικής γεωργίας ακριβείας (Bioproduction System for Circular Precision Farming)» με ακρωνύμιο «BIOCIRCULAR» και κωδικό Τ1ΕΔΚ-03987
[4269 -412] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
12 Φεβ 2019


Θέρμη, Φεβρουάριος 12, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

412

Αρ. πρωτ. 4269/12-02-2019
ΑΔΑ: 6ΩΧΤ469ΗΡ8-Β49
Ειδικότητα:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ

Αντικείμενο Θέσης: Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων Κυκλικής Γεωργίας
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της παρακάτω Ενότητας Εργασίας του έργου:
ΕΕ5: Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων κυκλικής γεωργίας BIOCIRCULAR
Συμμετοχή στα Παραδοτέα: Π.5.1. Απαιτήσεις συστήματος BIOCIRCULAR, Π.5.2. IoT Backend και API, Π.5.3. Γραφικό Περιβάλλον Τελικού Χρήστη
Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Έδρα του ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-02-2019 και ώρα 12:00    
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333 ΒΟΛΟΣ

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στην κα.Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ. 24210 96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr