Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με αντικείμενο «Προμήθεια Εξοπλισμού για το Υ/Ε-19: ‘Θάλαμος ανάπτυξης φυτών’ της Πράξης: Ερευνητική υποδομή ανάπτυξης, βελτίωσης και πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών (ORION-CM)»


Θεσσαλονίκη, 30 Απριλίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη Διακήρυξη προς δημοσίευση ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια Εξοπλισμού για το Υ/Ε-19: ‘Θάλαμος ανάπτυξης φυτών’ της Πράξης: Ερευνητική υποδομή ανάπτυξης, βελτίωσης και πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών (ORION-CM)», στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ερευνητική υποδομή ανάπτυξης, βελτίωσης και πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών (ORION-CM)» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5010478, προϋπολογισμού 4.944,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, το οποίο έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 749/20-02-2018 της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 361/1.10/13.12.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ.

Η διαβούλευση θα ξεκινήσει την ημερομηνία ανάρτησης στο ΕΣΗΔΗΣ και θα διαρκέσει δεκαπέντε (15) ημέρες.

 

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Πληροφορίες: Σκλαρή Στυλιανή, τηλ: 2310 498 257, e-mail: sklari@cperi.certh.gr

 

Συνημμένο αρχείο: Η διακήρυξη για σύμβαση προμήθειας