Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Software Development toolKit for Energy optimization and technical Debt elimination» - «SDK4ED»
[16703]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
05 Δεκ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 05, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16703 / 05-12-2017 

Κωδικός Θέσης: 16703
ΑΔΑ: Ω5ΤΔ469ΗΡ8-3Ε3
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου: Αντικείμενο του ερευνητικού έργου SDK4ED είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους, του χρόνου και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών ανάπτυξης λογισμικού σε συστήματα χαμηλής ενέργειας, παρέχοντας εργαλεία για την αυτόματη βελτιστοποίηση τόσο των παραμέτρων ποιότητας λογισμικού όσο και των μη λειτουργικών απαιτήσεων, όπως είναι η ενεργειακή απόδοση, η αξιοπιστία και η υπολογιστική πολυπλοκότητα. Συγκεκριμένοι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν:
- Τη θέσπιση ενός συνόλου μεθόδων και εργαλείων για την παρακολούθηση των διαδικασιών έγκαιρης αναγνώρισης των ελλείψεων σχεδιασμού, των δεικτών κατανάλωσης ενέργειας και των τρωτών σημείων ασφαλείας, όσον αφορά την στοχευμένη πλατφόρμα υλικού και τις μη λειτουργικές απαιτήσεις.
- Την εκτίμηση του κόστους και των περιορισμών που συνδέονται με τις υποχρεώσεις του τεχνικού χρέους σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής λογισμικού
- Τη δημιουργία εργαλείων για την αξιολόγηση των αποφάσεων διαχείρισης έργων σε σχέση με τις επιλογές αποπληρωμής του τεχνικού χρέους, υπό τους περιορισμούς που επιβάλλονται στην κατανάλωση ενέργειας και την ασφάλεια
- Την εφαρμογή της προσδοκώμενης λύσης σε τρεις διακριτές αλλά συμπληρωματικές περιπτώσεις χρήσης από τη βιομηχανία στους τομείς των αερομεταφερόμενων συστημάτων, της υγειονομικής περίθαλψης και της αυτοκινητοβιομηχανίας
- Την επεξήγηση της σπουδαιότητας και των ωφελειών που εισάγονται από την ορθή διαχείριση του Τεχνικού Χρέους στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
- Την εκπαίδευση στελεχών από τη βιομηχανία ενσωματωμένων συστημάτων λογισμικού στη χρήση των εργαλείων του έργου.
Ο αναμενόμενος αντίκτυπος της προτεινόμενης πλατφόρμας θα αποτιμηθεί από την επιτευχθείσα βελτίωση της παραγωγικότητας, τον βαθμό στον οποίο τα προβλεπόμενα εργαλεία θα υιοθετηθούν από την αγορά αναφοράς και την ελαχιστοποίηση των προσπαθειών για την υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών σε προϊόντα και υπηρεσίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας.
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να παράγει τη λειτουργική και λογική σχεδίαση της πλατφόρμας λογισμικού που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου SDK4ED και να αποτυπώσει τις τεχνικές προδιαγραφές για καθένα από τα διάφορα υπο-συστήματά του, καθώς επίσης και να προσδιορίσει τις κατάλληλες διεπαφές για την επικοινωνία των δεδομένων εντός εκτός της πλατφόρμας.

Διάρκεια: 06 μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-12-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257716 ή στο email: diok@iti.gr (κ. Δ. Κεχαγιά).