Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Zero-defect manufacturing strategies towards on-line production management for European factories» - «Z-Fact0R»
[16702]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
05 Δεκ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 05, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16702 / 05-12-2017 

Κωδικός Θέσης: 16702
ΑΔΑ: ΩΨΟΩ469ΗΡ8-87Ε
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Έργου: Σε διεθνές επίπεδο ο ευρωπαϊκός βιομηχανικός κλάδος είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένος απασχολώντας εκατομμύρια εργαζομένων και παράγοντας ιδιαίτερα ανταγωνιστικά και υψηλής ποιότητας προϊόντα. Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια δέχεται ισχυρές πιέσεις από οικονομίες με χαμηλότερους μισθούς, από ανταγωνιστές υψηλής τεχνολογίας και από την οικονομική ύφεση. Στόχος του ερευνητικού έργου Z-Fact0r είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας προσφέροντας τεχνολογικές λύσεις που θα επιτρέπουν τον εντοπισμό και πρόβλεψη σφαλμάτων, επιτρέποντας την αποφυγή της μετάδοσης τους σε επόμενα στάδια της παραγωγής και την υπο-συνθήκες διόρθωση των ελαττωμάτων. Προς αυτό το σκοπό θα αναπτυχθούν αλγοριθμικές τεχνικές για την επεξεργασία μονοδιάστατων σημάτων σε πραγματικό χρόνο αλλά και τεχνικές ανάλυσης εικόνων βάθους, οι οποίες θα δοκιμαστούν σε μία σειρά από πιλοτικές εφαρμογές στους τομείς της μικροηλεκτρονικής, μεταλλουργίας και χημικής επεξεργασίας.
Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και στατιστικής ανάλυσης δεδομένων που θα προέρχονται από τους τελικούς χρήστες του έργου καθώς επίσης και με την ενσωμάτωση του λογισμικού που θα αναπτυχθεί στη γραμμή παραγωγής του κάθε τελικού χρήστη κατά την πιλοτική φάση του έργου.

Διάρκεια: 06 μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 21-12-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Δ. Ιωαννίδη).